Siraj Saxena (Indie) i Maria Polakowska-Prokopiak

Yellow

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH oraz Kurator / Curator: Stanisława Zacharko-Łagowska zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa, ceramiki i obiektów invite you to the...

Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 3 sierpnia 2018, g. 18.00
Zakończenie: 31 sierpnia 2018

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH oraz
Kurator / Curator: Stanisława Zacharko-Łagowska

zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa, ceramiki i obiektów
invite you to the opening
of the exhibition of painting, ceramics and objects
Marii Polakowskiej-Prokopiak i Siraja Saxeny (Indie)
YELLOW

DNIA 3 Sierpnia / ON 3 August 2018 | godz. / hr. 18.00
GALERIA DOLNA BWA W KIELCACH / GALLERY LOWER BWA IN KIELCE
Wystawa 3-31 sierpnia 2018 / Exhibition 3-31 August 2018

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce, Poland
www.bwakielce.art.pl

Yellow to prezentacja, oparta na plastycznym dialogu oryginalnych prac Marii Polakowskiej-Prokopiak i Siraja Saxeny. Pomysł jej zorganizowania zrodził się na plenerze wikliny artystycznej w Arboretum w Bolestraszycach w lipcu 2017 roku, gdy podczas autorskich prezentacji tych dwoje, wcześniej nie znających się artystów, z zaskoczeniem odkryło formalne i treściowe podobieństwa swoich twórczości. Wśród wzajemnych komplementów i zachwytów padła propozycja podwójnej wystawy w przestrzeniach galerii Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Ustalono motyw wiodący, który byłby wspólnym „mianownikiem” nie tylko dzieł – także dwóch kręgów kulturowych, które reprezentują oboje artyści: europejskiego – polskiego i azjatyckiego – hinduskiego. Wybór padł na kolor żółty, który wszędzie budzi pozytywne odczucia i, zarówno w Europie jak i w Azji, symbolizuje życiodajne słońce i światło. Żółty to także kolor złota, którego blask jest symbolem emanacji boskości, a w hinduizmie także – podobno jako barwa pożółkłych kart starych ksiąg – symbolizuje mądrość, wiedzę i naukę.

W obszarze wystawy YELLOW wyraźnie zaznaczają się różnice twórczych indywidualności obojga artystów, ale i też podobieństwo, zbliżającej ich do siebie, wyczulonej wrażliwości na subtelności plastycznych, najczęściej organicznych, materii. Często sięgają po papier, zwłaszcza czerpany, traktowany jako masa plastyczna do formowania wysmakowanych struktur kolaży i obiektów plastycznych, ale także jako miękkie i chłonne podobrazia do prac malarskich. W przeciwieństwie do indyjskiego artysty, który zazwyczaj dopełnia materię papieru warstwą malarską, Maria Polakowska-Prokopiak często traktuje masę papierową jako tworzywo rzeźbiarskie: barwi je w masie i kształtuje z nich przestrzenne obiekty: formy manekinów, czy owoców. Eksponuje jej organiczną urodę wprowadzając w nią fragmenty roślin i innych materii, wytłacza w płaskich owalach reliefowe koronkowe wzory, czy dopełnia je fragmentami map czy wyciętymi z kolorowych czasopism paskami z wydrukiem słów lub zbiorami ludzkich twarzy.
Siraj Saxena część swojej obszernej twórczości realizuje w tworzywie ceramicznym – na obecnej wystawie jest ona reprezentowana przez kompozycję, złożoną z wielu drobnych, spontanicznie ulepionych elementów o podobnym kształcie, ułożonych w rytmiczną całość rozprzestrzenioną na ścianie galerii. Atrakcyjność tej pracy dodatkowo wzmacnia wysmakowana materia żółtawej masy ceramicznej. Powtarzalne elementy – choć innego rodzaju – często pojawiają się także
w kolażach Marii Polakowskiej-Prokopiak. W wielu pracach są to literki
z ciasta; gotowego, przemysłowo produkowanego makaronu, z których artystka pracowicie wykleja – nieraz bardzo duże – powierzchnie swoich efektownych dzieł. Z powtarzalnych modułów składa się także jej kompozycja złożona z wielu małych kwadratowych kolaży z papieru czerpanego: na środku każdego z nich znajduje się wycięty z gazety fotograficzny wizerunek jakiegoś przedmiotu.

Po przemysłowo wykonane tworzywa sięga także Siraj Saxena – chociażby w serii pięknych, miniaturowych kompozycji wykonanych z przeszytych maszynowo skrawków płótna w różnych odcieniach żółci, których bazą są karty pocztowe z nadrukowanym w miejscu znaczka portretem Mahatmy Gandhiego. Wśród wykorzystywanych przez oboje artystów naturalnych materii nie mogło zabraknąć drewna – zwłaszcza wikliny, której plastyczną urodę i możliwości poznawali w bolestraszyckim Arboretum. Z niej jest wykonany efektownie i spontanicznie ukształtowany żółty „kokon” polskiej artystki. Korespondują z nim
również żółte, drewniane, syntetyczne w charakterze, rzeźby artysty z Indii (wyrzeźbione na innym polskim plenerze – w Garbatce).

Jednak podobny rodzaj wrażliwości obojga artystów i odpowiadającą jej formę twórczej ekspresji najwyraźniej widać w malarstwie. Wyciszone, wysmakowane kolorystycznie i formalnie, oszczędne kompozycje każdego z nich – choć różne – emanują tym samym rodzajem skupienia i plastycznej ciszy. Ich głównym środkiem wyrazu jest kolor i fizyczna uroda materii, spychające na obrzeża ważności inne elementy dzieł. I jedno, i drugie, jest nośnikami emocji i sensualnych oraz estetycznych doznań – tego, co sprawia, że język sztuki jest uniwersalnym środkiem przekazu, trafiającym bezpośrednio do wrażliwości odbiorcy nie tylko z każdego zakamarka przestrzeni świata – także z przestrzeni ludzkiego wymiaru czasu.

YELLOW – równorzędny, zgodny plastyczny dialog odcieni żółtych barw, oryginalnych form i wysmakowanych struktur prac Marii Polakowskiej-Prokopiak i Siraja Saxeny, znakomitych artystów obcych sobie w życiu, lecz bliskich w rozumieniu sztuki – jest tego najlepszym przykładem.

YELLOW – is a presentation based on Maria Polakowska-Prokopiak and Siraj Saxena art dialogue. The idea came during the wickerwork workshop in Bolestraszyce Arboretum in July 2017, when these two artists, not knowing each other before, surprisingly found a lot of similarities in their works both in form and content. The after-workshop presentations brought delights and compliments, as well as a proposition to make a double exhibition in the space of BWA Art Gallery in Kielce. The yellow colour was chosen as a common “denominator” not only for the works, but also for two cultures represented by the artists: European (Polish) and Asiatic (Indian) – the colour causing positive feelings and associations both in Europe and Asia, symbolizing life-giving sun and light. Yellow
is also the colour of gold whose gleam symbolizes divine emanation, and, in Hinduism, wisdom, knowledge and science, reminding the colour of old books’ pages.

The differences between their artistic individualities are clearly noticeable within YELLOW, as well as the similarity of their sensitivities to subtleties of the applied, most often organic, materials. They often use hand-made paper pulp to create sophisticated structures of collages and art objects, and soft absorptive base for painting. Unlike the Indian artist, Maria Polakowska-Prokopiak applies the paper pulp for sculpting: dyes it and forms of it space objects, sort of mannequins and fruits. Exposes its organic beauty adding parts of plants, embosses lace-like patterns in flat ovals complementing them with fragments of maps or stripes with words or human faces cut out of colour magazines.

Some of Siraj Saxena works are ceramics – a composition made from many tiny pieces similar in shape and spontaneously sculpted, put together rhythmically and spread over the gallery’s wall. Highly attractive work due to exquisite yellowish matter. The repetitive elements, although of different type, can often be found in collages made by Maria Polakowska-Prokopiak. There are letters made of mass-produced pasta – the artist covers with them quite vast areas of her spectacular works. She used also certain modules, small squares of hand-made paper, to create a big composition: in the centre of each module there is a press-cut image of a certain object.

Siraj Saxena applies ready-made materials, too: for example in a series of beautiful, miniature compositions made from pieces of canvas in various shades of yellow, sewn with a machine to the postcards with Mahatma Gandhi portrait printed instead of a stamp. Of course, wood is not lacking, either, especially wicker, whose properties and artistic potential they could learn in Bolestraszyce Arboretum. The Polish artist used it to create a spectacular yellow “cocoon”. It corresponds with yellow, too, wooden simple sculptures made by the Indian artist (during the workshop in Garbatka, in Poland).

Nevertheless this is painting where the similar kind of sensitivity of both artists can be seen most clearly. Calm, coloristically sophisticated compositions of theirs, though different, emanate the same kind of concentration and silence. Colours and physical beauty of materials are the main means of expression they apply pushing the other elements down in the hierarchy of importance. They convey emotions, sensual and aesthetic experiences, those things that make the language of art a universal media targeting directly a viewer’s sensitivity in any corner of the world, of the human space and time.

YELLOW – the well balanced art dialogue of yellow shades, tones and dyes, original forms, subtle textures of the works by Maria Polakowska-Prokopiak and Siraj Saxena. two excellent artist so distant in life and so close in art – is the best possible example of it.

Exhibition Curator:
Stanisława Zacharko-Łagowska