Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biuro Wystaw Artystycznych z siedzibą w Kielcach przy ul. Kapitulnej 2
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony danych e-mail: ido@bwakielce.art.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • realizacji zadań na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • realizacji umów z klientami, kontrahentami, wykonawcami, zleceniobiorcami w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budynku BWA oraz zabezpieczenia mienia w postaci zarejestrowanego wizerunku przez monitoring wizyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Monitoring obejmuje sale Galerii Górnej oraz wejście do Galerii Dolnej.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
 • pkt. 3 a będą przechowywane aż do momentu cofnięcia zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą
 • pkt. 3 b będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku, którego dokumenty dotyczą.
 • Pkt 3 c będą przechowywane przez okres 1 miesiąca (po tym czasie zapis jest automatycznie nadpisywany), chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie- wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego wyroku sądu .
 • Administrator udostępnia dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku zawarcia dodatkowych ustaleń w tym zakresie z Panią/Panem.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych w przypadku przetwarzania danych błędnych lub niekompletnych,
- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem, lub osoba, której dane były przetwarzane cofnęła zgodę i nie ma innej postawy prawnej do ich przetwarzania,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
- prawo do sprzeciwu.
Państwa prawa będą realizowane zgodnie z obowiązującymi Administratora przepisami prawa, do którego przestrzegania jest zobowiązany.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Kontakt z organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych na terenie Polski: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 a jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 • Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 b jest niezbędne w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.
 • Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 c jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Galerii BWA jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3 c
 • Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych do państwa trzeciego
 • Administrator nie przetwarza danych osobowych do żadnych innych celów niż te co zostały określone w obowiązujących go przepisach prawa i do których został upoważniony. Nie wykorzystuje danych osobowych w celach marketingowych, nie przeprowadza również tzw. profilowania.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami.