Start / Wydarzenia / Niepodobni
Patrycja Pi Pa Piwosz i Tomasz Jędrzejewski

Niepodobni

Niepodobni - 1
Autor
Patrycja Pi Pa Piwosz i Tomasz Jędrzejewski
Rozpoczęcie:
8 grudnia 2017 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
5 stycznia 2018 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Górna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż wystawy rzeźby i obiektów
pt. „Nie-podobni”
Patrycja Pi Pa Piwosz i Tomasz Jędrzejewski
Galeria Górna
Dnia 8 grudnia 2017, o godz. 18:00
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

wystawa czynna do 5 stycznia 2018


Rozmawiając o sztuce z Patrycją Pi Pą Piwosz i Tomaszem Jędrzejewskim można zauważyć, że na tym polu rozumieją się nad wyraz dobrze. Rzecz jednak nie w tym, że w każdym przypadku zgodnie patrzą na poszczególne dzieła, ile raczej, że z podobną wrażliwością zauważają pewne niuanse i potrafią o nich twórczo dyskutować. Oboje próbują objaśniać sens własnej działalności za pomocą często pokrewnych sformułowań, a wśród inspiracji zdarza im się wymieniać te same przykłady. Łączą ich także podobne tytuły prac i podejmowane tematy, wspólny nieoczywisty obszar zainteresowań. Jako artystów zdaje się ich bowiem fascynować wszystko to co inne, dziwne, na swój sposób ułomne lub z jakiegoś powodu odrzucane. Zarówno Patrycja jak i Tomasz nie odżegnują się też od autoterapeutycznej funkcji sztuki i szczerze przyznają, że to właśnie za pomocą jej metajęzyka, nie tylko komunikują się ze światem, ale też próbują oswoić własne obsesje i lęki. Teraz zdecydowali się na jednoczesną organizację swoich wystaw indywidualnych w BWA Kielce, pozwalając by ich prace weszły ze sobą w interpretacyjny dialog. Współistniejące ekspozycje unaoczniają wiele z istniejących pomiędzy artystami podobieństw, ale także różnic, nade wszystko jednak prezentując własne rozumienie, ważnego dla obojga, szeroko rozumianego problemu odmienności i strachu przed obcym. W końcu to dzięki zderzeniu z odmiennością najskuteczniej poznajemy siebie samych.

W swoich pracowniach artyści ci kreują niecodzienne postaci, hybrydy ludzi i zwierząt oraz bliżej nieokreślone monstra, które pokazane na wystawie materializują zagadnienie obcego. Tym, co zdaje się interesować ich najbardziej to, skonfrontowanie każdego z nas wobec innego „ja”- zdeformowanego, niekompletnego, odmiennego – jak z, często przywoływanego przez oboje, gabinetu krzywych luster czy gabinetu osobliwości. Patrycja zaznacza: “Prezentowane prace mają duże znaczenie autoterapeutyczne, to próba oswojenia tematu obcości, ale też przypomnienia o tym, że jesteśmy słabi, bojaźliwi, śmiertelni. To nas buduje. Niezwykle istotne jest tu również zwrócenie uwagi na ciało, na zewnętrzność człowieka, na to, bez czego nie istniejemy”. Tomasz natomiast dopowiada: “Jest to specyficzny rodzaj konfrontacji i prowokacja do auto refleksji, przemyśleń niekiedy bolesnych, jednak równie często wyzwalających. Dzięki swojej wrażliwości i zdolności do zobrazowania problemu sprawiamy iż to, co trudne do akceptacji w codzienności ma szansę zostać zauważone i odkryte na nowo”. Wystawę tę można więc potraktować także jako zaproszenie do kreatywnego zmierzenia się z zastaną rzeczywistością. Rzeźby, obiekty oraz instalacje Patrycji i Tomasza dzięki temu, że pokazują człowieka z jego niedoskonałościami, zarówno ciała jak i charakteru, wydają się byś właśnie w pełni szczere i wiele mówiące o kondycji współczesnej.

Choć oboje w podobnym czasie ukończyli ten sam Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych i mogli ulegać podobnym wpływom, wykorzystują inne materiały i diametralnie różne środki wyrazu. Prace Patrycji są bardziej chaotyczne, otwarte w formie, ekspansywne, a z racji stosowanych materiałów, którymi najczęściej są tekstylia
z recyklingu, także kolorowe i miękkie w dotyku. Realizacje Tomasza są, natomiast zwykle bardziej precyzyjnie wykończone i zakomponowane w określonej przestrzeni, ponadto wykonane z metalu, żywicy czy gipsu, a więc też stonowane w barwie, zimne i twarde. Jak zgodnie twierdzą, choć opowiadają właściwie o tym samym, Patrycja, jako kobieta, podchodzi do omawianych zagadnień bardziej intuicyjnie, psychologicznie, natomiast Tomasz, jako mężczyzna, fizykalnie, biologicznie. Zderzenie tych cech, specyfik, różnych podejść i wykorzystywanych materiałów daje nową jakość i rozszerza pole interpretacji. W efekcie można mieć poczucie przenikania i dopełniania się prac w całości ekspozycji.

Jak widz poczuje się na wystawach Patrycji i Tomasza? Czy da się wytrącić ze strefy komfortu? Pewne jest jedynie to, że zobaczy prace, jednocześnie niezwykle atrakcyjne estetycznie i przekazujące złożone treści, rozbudzające wyobraźnię, prowokujące do przemyśleń, pozwalające oswoić lęk.

Joanna Tekla Woźniak

Discussing art with Patrycja Pi Pa Piwosz and Tomasz Jędrzejewski it can be easily noticed they understand each other very well. However I don’t mean they perceive a piece of art in the same way, the point is they notice some details and nuances with the same sensitivity and discuss them creatively. They both try to explain the sense of their work using similar expressions, and can give the same examples of what inspires them. The subjects and titles of their works are also similar, as well as the area of interest. It looks like everything strange, different and bizarre, crippled and rejected due to unclear reason fascinates them. Patrycja and Tomasz don’t deny the self-therapeutic function of art and frankly admit that using its metalanguage they not only communicate with the world, but try to tame their obsessions and fears. Now they have decided to exhibit their works simultaneously in the BWA galleries in Kielce to provoke an interpretive dialogue. Co-existing exhibitions will reveal many similarities and differences, but first of all will show how they understand their relation to the issue of otherness and the fear of a stranger. In fact we learn the most about ourselves just encountering the otherness.
In their studios the artists create extraordinary figures, hybrids of man and animal, monsters hardly definable – when exhibited they materialize the issue of a stranger. Confronting each of us with another “myself” – deformed, distorted, incomplete, different, as if taken from the cabinet of distorting mirrors – seems to interest them the most. Patrycja says: “The exhibited works are highly self-therapeutic, this is an attempt to tame the subject of otherness, strangeness, and to remind we are weak, fearful and mortal. This is something that builds us up. It is also very important to pay attention to our bodies, to human externality for we can’t exist without it”. Tomasz adds: “This is a confrontation of very special kind, it provokes to self-reflection, to considerations sometimes painful yet often liberating. Due to our sensitivity and ability to visualize the problem we can make something almost unacceptable in everyday life to be noticed and discovered anew”. This exhibition can be interpreted as an invitation to confront ourselves creatively with the given reality. Sculptures, objects and installations made by Patrycja and Tomasz show human beings with their imperfectness of both body and soul, thus they seem really genuine and frank and tell a lot about the constitution of our times.

Although they graduated from the same Faculty of Sculpture and Space Actions at the Academy of Fine Arts in Poznań, and could be influenced similarly, they apply different materials and means of expression. The works by Patrycja are more chaotic, open as a form, expansive, more colourful and softer, because most often she uses recycled textiles. The works by Tomasz are more precise and meticulous, composed for a specific space, made from metal, resin or plaster of Paris, so they are cold and hard, and the colours are reduced. The artists maintain they tell about the same, however Patrycja, as a woman, approaches the issues intuitively, on the basis of psychology, while for Tomasz, as a man, biology and physicality are the base. The collision of these features, attitudes, materials and techniques creates a new quality, widens the area of interpretation. As a result we can perceive all these works as complementary – as two exhibitions being in fact one.

How are we going to feel visiting this exhibition? Will the artists push us out from the sphere of comfort? With no doubt we will see the works very attractive aesthetically, with complex content, stimulating our imagination, provoking to reflection, giving us a chance to tame our fears.

Joanna Tekla Woźniak

 

 

Galeria

O Autorze

Patrycja Pi Pa Piwosz i Tomasz Jędrzejewski

patrycja-piwoszW swoich artystycznych poszukiwaniach skupiam się na człowieku, jego kondycji we współczesnym świecie. Interesuje mnie relacja ciała i duszy, zastanawiam się, jak na nasze ciało mógłby wpłynąć stan umysłu. Wizualizuję to, czego nie widać, szyję nowego człowieka, odzyskuję jego oblicze, często z materiałów ponownie wykorzystanych. Ukończyłam Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych na Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracuję jako charakteryzatorka i kostiumolożka, współtworzę projekty teatralne, pracuję z międzynarodowymi artystami. Tworzę performatywne instalacje ludzi – rzeźb, haptyczne obiekty, kostiumy. Interesuje mnie działanie na wielu płaszczyznach, praca, która pobudza każde ze zmysłów.

Wykształcenie:

2008 Dyplom na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, Akademia Sztuk Pięknych,
Poznań u prof. Sławomira Brzoski i Wojciecha Kujawskiego
2007 Univercidad de Castilla la Mancha, Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Hiszpania


Wystawy indywidualne:
2016 Istota zmy ślona, Miejsce sztuki 44, Świnoujście
BESTIAriusz, Galeria Wspólna, Miejskie Centrum Kultury, Bydgoszcz
BESTIAriusz, Nowa Gazownia, Poznań
Sztuka szyta na miar ę, Noc Muzeów, Nowa Gazownia, Poznań
2013 Kluszaki Umys łu, AK 30- 30 Dni 30 Wystaw, Poznań
2009 Galeria Plenerowa Juliana,
2008 Cztery Grzechy G ł ówne , Galeria Aula, Poznań
2006 London w Oro ńsku (z Marta Molka), Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko

Wystawy zbiorowe:
2017 J eder Organismus, Alte Feuerwache Loschwitz, Drezno, Niemcy
Emily, nanodram, Ewa Kaczmarek, Patrycja Piwosz, Malina Barwik,
Republika Sztuki Tłusta Langusta, Poznań
Gogolfest, Kijów, Ukraina
Zuider Festival, Enschede, Holandia
Mam to z g łowy, Galeria Biała, Lublin,
2016 Hers Festiwal Scena Tańca Studio 2016, Teatr Studio, Warszawa
Bazyliszek, (performance wykonany do koncertu muzyki współczesnej
zespołu Sed Contra Ensemble, Festiwal Ukraińska Wiosna, Poznań
Metamor phosis (międzynarodowy projekt łączący taniec i sztuki wizualne)
Amsterdam, Haarlem, Rotterdam: Holandia, Galeria Labirynt: Lublin, Kijów: Ukraina
2015 Ziemia Obiecana. Podró ż do granic Utopii, Miejsce Sztuki 44, Świnoujście
Hers (Nowicka / Piwosz / Šijaković) współtworzenie międzynarodowego
projektu z pogranicza tańca współczesnego i sztuk wizualnych, Ballhaus Ost. Berlin
Pupile, Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku w Poznaniu
2014 People are strange, kurator Ewelina Bobińska, BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
Wyspy gry i tańca, Poza snem, Generator Malta, Malta Festiwal, Poznań
Stratum, międzynarodowy projekt z pogranicza performance, sztuk
wizualnych i muzyki ludowej (z: Olga Kebas, Andrey Merkchel, Nataliya
Serbina) Festiwal Ukraińska Wiosna, Poznań
Festiwal performance Widma Malingradu, Republika Sztuki Tłusta Langusta, Poznań
2013 Zmys ły , Salon Akademii, kurator wystawy Iwona Szmelter, Warszawa
Widma Malingradu, Znikający Klub, Gdańsk
2012 Festiwal performance Widma Malingradu, Kontener Art, Poznań
2009 Kryzys Gatunku, Triennale Rzeźby, CK Zamek Poznań
Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych "Zdarzenia", Tczew
Nieimienny, Zachować dla przyszłości,Galeria ZAK, Poznań
Ogólnopolska Wystawa Rysunku, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
Wystawa Pleneru rzeźbiarskiego, Gdynia
2008 Mała forma rzeźbiarska, Galeria Miejska w Mosinie
Zachować dla przyszłości, Galeria ZAK, Poznań
2007 E vento Cultural Importante, Univercidad de Castilla la Mancha, Cuenca, Hiszpania
Zachować dla przyszłości, IF MUSEUM Inner Space, Poznań
IMPRESJE Festiwalu Filmów i Sztuki w Słupcy

Nagrody:
2016 Nagroda na realizację wystawy indywidualnej, Open Calll dla Artystów, Nowa Gazownia, Czapski Art Foundation, Poznań
2015 Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszego wydarzenia artystycznego - Fama Festiwal, Miejsce Sztuki 44, Świnoujście
Grant na autorski projekt wystawy i warsztatów artystycznych skierowanych do odbiorców w rożnym wieku pt. Sztuka szyta na miarę, Nowa Gazownia, Czapski Art Foundation, Poznań

Publikacje indywidualne:
2016 Katalog z wystawy indywidualnej Istota zmy ślona, Galeria Sztuki Współczesnej, Miejsce Sztuki 44, Świnoujście
2016 Publikacja Katalogu BESTIAriusz, współpraca z Malina Barwik i Maciej
Zakrzewski. Mecenat: Nowa Gazownia, Czapski Art Foundation, Galeria Wspólna, MCK Bydgoszcz.

Najciekawsze publikacje zbiorowe:
2013 Katalog wystawy Zmysły, wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Salon Akademii
2014 People Are Strange. Wydawca BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
2015 Ziemia obiecana – podr ó ż do granic Utopii, Galeria Sztuki Współczesnej, Miejsce Sztuki 44, Świnoujście
2017 Mam to z głowy, Galeria Biała, Centrum Kultury w Lublinie

e-mail : patrycjapiwosz@gmail.com
nr telefonu: 884-128-098
strona www: www.piwosz-patrycja.com


2017-Tomasz-Jędrzejewski urodzony 9.08.1984 roku w Kielcach. W latach 1999-2004 uczeń Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, od 2004-2009 student rzeźby w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dyplom w zakresie rzeźby w pracowni prof. zw. Danuty Mączak.
Od 2009 członek Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, od 2015 Wiceprezes WZAR.
W latach 2012-2016 pracownik dydaktyczny w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Współtwórca z (Krzysztofem Ślachciakiem) „Twórczego Squadu”, działającego przy Centrum Kultury „Scena To Dziwna” w Gnieźnie. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne.

Wystawy indywidualne
2016 – wystawa „Mój Humanoid. Opowieść o odmienności”, Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Poznań
2016 – wystawa „Osobiste”, Muzeum Regionalne Im. Dzieci Wrzesińskich, Września
2012 – wystawa „Imaginarium”, Galeria Miejska w Mosinie
2012 – wystawa oraz udział w projekcie „Rent an Artist”, siedziba firmy APP, Września
2011 – wystawa „Gromada”, Galeria Sztuki Współczesnej, Dom Środowisk Twórczych, Kielce
2009 – wystawa dyplomowa „Po drugiej stronie zwierciadła”, Galeria AT, Poznań
2008 – wystawa indywidualna pt. „Wielobarwny Ślad”, Duża Galeria w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie
2008 – wystawa indywidualna pt. „Nasze konstelacje II”, Galeria Plenerowa Juliana w Zasutowie
2008 – wystawa indywidualna pt. „Nasze konstelacje”, Galeria Rotunda przy ASP w Poznaniu

Wybrane wystawy zbiorowe
2017 – wystawa zbiorowa „4 ZDA[e]RZENIA, Galeria SD, Warszawa
2017 – wystawa zbiorowa „Życie zadane”, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Częstochowa
2017 – wystawa zbiorowa „Bliżej natury”, Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny Ogrodu Botanicznego UAM, Poznań
2016 – wystawa zbiorowa „Twórczy Squad”, Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, Gniezno
2016 – wystawa zbiorowa pokonkursowa „XV Salon Wielkopolski 2016”, Czarnków
2016 – wystawa zbiorowa „Przypływ. Młoda polska sztuka współczesna”, Galeria ART MAIN STATION by mia, Wrocław
2016 – wystawa zbiorowa „Zobaczyć Dźwięk”, Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Poznań
2016 – wystawa zbiorowa „Być Razem” Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II, Panteon Narodowy – podziemia kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Kraków
2016 – wystawa zbiorowa „Możliwe.”, Galeria Sztuki Rozruch, Poznań
2015 – wystawa zbiorowa „Przebłysk” Galeria Oko/Ucho, Poznań (uczestnik i kurator)
2015 – wystawa zbiorowa „Wspólna przestrzeń”, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Poznań (uczestnik i kurator)
2015 – Targi Młodej Sztuki „ART INN”, Galeria Labirynt, Lublin
2014 – wystawa zbiorowa „Koziołki dla Miasta Poznania”, Międzynarodowe Targi Poznańskie
2014 – wystawa zbiorowa „Odwaga spojrzenia, odwaga tworzenia”, V.A. Gallery Poland, Poznań
2014 – wystawa zbiorowa „Medalierzy polscy. Mój Jan Paweł II”, Zamek Królewski w Warszawie
2014 – wystawa zbiorowa Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, Ogród Botaniczny, Poznań
2013 – wystawa zbiorowa „Energia miejsca, energia pracy – Rent an Artist”, Bazar Poznański
2013 – wystawa zbiorowa „Przedwiośnie 36” Salon nagrodzonych 2013, Galeria Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju
2013 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, „Przedwiośnie 36”, BWA Kielce
2013 – wystawa zbiorowa „Rzeźba w Zamku”, Centrum Kultury Zamek, Poznań
2011 – wystawa zbiorowa „Przedwiośnie 34” Salon nagrodzonych 2011, Galeria Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju
2011 – wystawa zbiorowa rzeźby „Dedykacja dla Henryka Wieniawskiego”, Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu
2011 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, „Przedwiośnie 34”, BWA Kielce
2010 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, IX Salon Wielkopolski 2010 w Czarnkowie
2010 – wystawa zbiorowa pokonkursowa „Konfrontacje 2010”, Ratusz, Leszno
2010 – wystawa zbiorowa „Rzeźby w Kole! Projekty rzeźb dla Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski”, Galeria Nowa w Miejskim Domu Kultury, Koło
2010 – wystawa zbiorowa poplenerowa, Galeria Oko, MOK, Oława
2010 – wystawa zbiorowa pt. „Granica”, Galeria Pięciu, MOK, Czarnków
2009 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, VIII Salon Wielkopolski 2009 w Czarnkowie
2009 – wystawa zbiorowa pokonkursowa „Konfrontacje 2009”, Ratusz, Leszno
2009 – wystawa zbiorowa „Wielkopolscy rzeźbiarze. Projekty rzeźb dla miasta Poznania i regionu Wielkopolski”, Wielkopolska Spółka Gazownictwa, Poznań
2009 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, I Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej, Galeria Aula, ASP Poznań
2008 – wystawa zbiorowa „ASP w Kórniku. Rzeźba, ceramika”, Kórnicki Ośrodek Kultury
2008 – wystawa zbiorowa poplenerowa pt. „Stworzenie Świata”, Galeria Aula, ASP Poznań
2008 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, Konkurs Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego, Galeria Miejska w Mosinie
2004 – wystawa podyplomowa w BWA Kielce
2004 – wystawa zbiorowa pt. „Dziedzictwo kulturowe Europy” w Senacie RP, Warszawa

Stypendia, nagrody
2016 – Grand Prix – Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego, XV Salon Wielkopolski 2016 w Czarnkowie
2016 – Nagroda publiczności, „Przypływ. Młoda polska sztuka współczesna”, Galeria ART MAIN STATION by mia, Wrocław
2014 – pierwsza nagroda w konkursie rzeźbiarskim „Koziołki dla Miasta Poznania”, Międzynarodowe Targi Poznańskie
2013 – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce Grand Prix „Przedwiośnie 36” w Kielcach
2011 – Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego „Przedwiośnie 34” w Kielcach
2009 – Nagroda Wojewody Wielkopolskiego oraz Nagroda Publiczności, VIII Salon Wielkopolski 2009 w Czarnkowie
2008/2009 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2008 – pierwsza nagroda w Konkursie Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego, Poznań