Start / Artykuły / Aktualności / MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE LITOGRAFII II LITHO-Kielce /2018-19 INTERNATIONAL LITHOGRAPHY TRIENNIAL II LITHO-Kielce / 2018-19

MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE LITOGRAFII II LITHO-Kielce /2018-19 INTERNATIONAL LITHOGRAPHY TRIENNIAL II LITHO-Kielce / 2018-19

Mając na względzie ogromne zainteresowanie – zarówno artystów jak i publiczności – pierwszą edycją międzynarodowego konkursu i wystawy pokonkursowej LITHO-Kielce/2016, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki organizuje jego drugą edycję – II LITHO-Kielce /2018-19.

Podobnie jak w pierwszej edycji LITHO-Kielce /2016, celem również obecnej jest ukazanie możliwości kreacji artystycznej, jaką daje grafikowi praca z kamieniem, sprawdzenie kondycji tej unikatowej techniki graficznej, oraz zaprezentowanie oryginalnych dzieł litograficznych artystów z różnych krajów i kręgów kulturowych. Istotnym elementem LITHO-Kielce jest zarówno promocja technik litograficznych, jak i rejestracja ich ewolucji w postaci nowych sposobów ich stosowania i łączenia z innymi technikami.


 

Due to the enormous interest in the first edition of the international competition LITHO-Kielce/2016, and the enthusiastic response of the audience to the post-competition show, the Art Exhibition Bureau in Kielce, in cooperation with the International Print Triennial Association, announces its second edition: II LITHO-Kielce/2018-19.

The aim of this edition is the same: to show the vast scope of possibilities a litho stone can give to an artist, and to check the condition and stamina of this unique printing technique, as well as to present prints made by the artists from various countries and cultures. LITHO-Kielce both promotes the lithographic techniques, and documents their evolution lately consisting mainly in merging with other printing techniques and new functions.

 

Pobierz

II LITHO-Kielce 2018-19 REGULAMIN

II Litho-Kielce2018-2019_karta_zgloszeniowa

Download

II LITHO Kielce 2018-19 REGULAMIN eng
LITHO-KELCE-2018-19 competition-application_form_

 


REGULAMIN

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie II LITHO-Kielce /2018-19 mogą wziąć udział wszyscy artyści realizujący prace w technice litografii (druk z kamienia), oraz wszelkiego rodzaju łączeń litografii z innymi technikami (mixów).

2. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace powstałe w latach 2013-2018. Dyptyki i tryptyki będą traktowane jako jedna praca.

3. Oryginalne prace należy przesłać na adres:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25 – 011 Kielce, POLSKA

4. W konkursie automatycznie biorą udział prace litograficzne i mix media z udziałem litografii zgłoszone w do konkursu Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie w 2017 r. (bez dodatkowych opłat)

5. Udział w konkursie jest płatny: 60 zł dla artystów z Polski, 30 Euro dla artystów zza granicy.
Płatności: Uczestnicy II LITHO-Kielce /2018-19 mają następujące możliwości wniesienia opłaty za udział w konkursie:
– wpłaty w złotych PL: przelew/wpłata na konto: konto: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Bank ING Bank Śląski: 37 1050 1461 1000 0023 5336 8737. W tytule wpłaty należy podać: nazwisko-imię-II LITHO-KIELCE 2018-19
– wpłaty w Euro: za pośrednictwem płatności elektronicznych: na stronie internetowej https://www.bwakielce.art.pl/ należy kliknąć w znajdującą się u dołu strony żółtą ikonkę „Kup teraz”. Po otworzeniu strony PayPal „realizuj płatność”.

6. Każdego autora prosimy o dołączenie do pracy:
– reprodukcji (do katalogu) w formie zapisu cyfrowego na CD lub DVD w wymiarach 13 x 18 cm, JPG lub TIFF, 300 dpi, CMYK
Reprodukcje powinny być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację:
imię i nazwisko, tytuł pracy, rok powstania, wymiary w cm.
– adresu mail (do korespondencji) i adresu zamieszkania (do przesłania katalogu i zwrotu prac)
– potwierdzenia dokonania płatności za udział w konkursie

7. Organizatorzy II LITHO-Kielce /2018-19 nie zwracają nadesłanych materiałów, które pozostaną w archiwum galerii.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego upowszechniania nadesłanych materiałów w celach organizacji i promocji konkursu II LITHO-Kielce /2018-19, Artystów i ich twórczości oraz Organizatorów.

9. Galeria ma możliwość zaprezentowania w formie filmu lub pokazu slajdów autorskich materiałów dotyczących procesu tworzenia lub powstawania konkretnych prac. Prosimy o udostępnienie w celach ekspozycyjnych i promocyjnych tego typu materiałów.

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona międzynarodowe Jury, powołane przez Organizatora. Obrady Jury odbędą się w grudniu br. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.

2. Jury dokona podziału nagród ( w złotych lub ich równowartość w Euro):
– Nagrody Głównej Prezydenta Miasta Kielce – 10 000 zł
– Nagrody Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach – wystawa + katalog lub 5000 zł
– 5 wyróżnień w postaci plakiet LITHO-Kielce
– Pozostałych nagród konkursowych – Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby uzyskać kolejne nagrody od sponsorów.

3. Prace nagrodzone nagrodami głównymi II LITHO-Kielce /2018-19 przechodzą na własność BWA w Kielcach i zostaną włączone do Kolekcji Litografii BWA w Kielcach.

4. Skład jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy
zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl po zakończeniu obrad Jury, oraz opublikowane w katalogu wystawy.

5. Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną odesłane autorom po zakończeniu
obrad Jury. Prace zakwalifikowane – po zakończeniu ostatniej wystawy.

6. Do wystawy pokonkursowej zostanie wydany obszerny katalog, w którym znajdą się
m.in. reprodukcje prac (po jednej) każdego artysty zakwalifikowanego przez jury do
wystawy. Każdy artysta, którego prace zakwalifikują się do wystawy otrzyma
nieodpłatnie 1 egzemplarz katalogu.

7. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem przyznanych
nagród odbędzie się w BWA w Kielcach w maju 2019 r. O dokładnym
terminie wernisażu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Terminarz:

1. Termin nadsyłania zgłoszeń i oryginalnych prac – do 30 listopada 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

2. Termin wystawy w Kielcach – maj 2019 roku

3. Po terminie ostatniej wystawy prace będzie można odebrać osobiście lub zostaną odesłane na podany adres.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenia powstałe
w transporcie.

ORGANIZATORZY:

 dyr. Stanisława Zacharko-Łagowska – Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

 Tel. +48 41 367 64 47, fax. +48 41 367 69 83, tel. kom. 690 996 296, dyrektor@bwakielce.art.pl

P. Mateusz Otręba – Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie


THE RULES

Conditions for participation:

1. Any artist applying lithographic technique, as well as mixing it with any other techniques in their works, can take part in the LITHO-Kielce/2018-19 competition.

2. Each participant can submit no more than three works made in 2013-2018. Diptychs and triptychs will be regarded as one work.

3. The original works should be sent to:

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Kapitulna 2, 25 – 011 Kielce, POLAND

4. The lithographic and mixed (with lithography) media works submitted to the International Print Triennial Competition in Kraków in 2017 will automatically take part in LITHO-Kielce/2018-19 competition (no additional fee is charged).

5. Each participant should pay the entry fee: 60 PLN (in case of artists from Poland) or 30 EUR (in case of artists from abroad).

– The fee in PLN should be paid to the BWA bank account: INGBPLPW 37 1050 1461 1000 0023 5336 8737 (with annotation LITHO-Kielce/2018-19).

– The fee in EUR should be paid by PayPal: do click the yellow icon >Kup teraz< (buy now) at the left bottom corner of the BWA website (https://www.bwakielce.art.pl) – you will be redirected to PayPal; then follow the instructions.

6. A CD or DVD with JPG or TIFF images of works (300dpi, CMYK, 13 x 18 cm) must be sent together with the works. The images should have captions enabling easy identification: name of the artist, title, year, size (in cm), email address for correspondence, and address for sending works back; confirmation of payment should be attached, too.

7. The received info materials will not be send back; they will be collected in the BWA Gallery files.

8. The Organizer reserves the right to publish the received materials free of charge to promote the LITHO- Kielce/2018-19 competition, the artists and their art, and the Organizer.

9. The Gallery provides possibilities to present, as films or slide shows, the authors’ materials concerning the process of creating their prints. We ask the participants to send such materials and give us permission to use them, both for promotion and as a part of the exhibition.

 

The Jury decisions:

1. The submitted works will be judged, qualified for the post-competition exhibition, and awarded by the international Jury appointed by the organizer. The Jury will meet in December 2018. The decisions of the Jury are independent and irrevocable.

2. The Jury will award the following prizes:

– Main Award: The President of Kielce City Award – 10000 PLN (or the equivalent in euro)

– The BWA Kielce Award – exhibition + catalogue or 5000 PLN (or the equivalent in euro)

– 5 honorary mentions: LITHO-Kielce medals

The Organizer will do their best to obtain other prizes from sponsors.

3. The works that will win the main prizes II LITHO-Kielce 2018-19 will be own by BWA in Kielce as a part of the BWA Lithography Collection.

4. The names of the Jury members, the list of prizes and the list of works qualified for the exhibition will be published at www.bwakielce.art.pl when the Jury ends its work. They will be published in the catalogue of the exhibition as well.

5. The works not qualified for the post-competition exhibition will be sent back to the artists when the Jury ends its work. The works qualified for the exhibition will be sent back to the artists when the exhibition ends.

6. A catalogue will be published containing reproductions of one work of each artist qualified by the Jury for the exhibition. Each of the artists whose works are qualified for the show will receive one free copy of the catalogue.

The post-competition exhibition will be opened in May 2019. The opening and prize giving ceremony will take place in BWA in Kielce. The artists will be informed about the exact date by email.

The timetable:

1. The 30th of November 2018 is the deadline for both submitting and sending works – works sent after this date will not be accepted.

2. Post-competition exhibition in Kielce: May 2019

3. After the end of the last exhibition the works can be taken back by the artists personally, or will be sent back to the artists to the addresses given in the entry form.

4. The Organizer is not responsible for any damages or losses that can happen during shipping.

 

The Organizers:

Stanisława Zacharko-Łagowska – Head of the Art Exhibition Bureau in Kielce (Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach)

Tel. +48 41 367 64 47, fax. +48 41 367 69 83, tel. kom. 690 996 296, dyrektor@bwakielce.art.pl

Mateusz Otręba – The International Print Triennial Association in Kraków (Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie)

Opublikowano 25 KWIETNIA 2018

Monika Cybulska

Aktualizacja: