LITHO Kielce 2021-2022

Litho Kielce 2021/2022

Litho Kielce 2021/2022 - 1
Autor
LITHO Kielce 2021-2022
Rozpoczęcie:
13 maja 2022 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
17 czerwca 2022 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
ART EXHIBITION BUREAU IN KIELCE
STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI W KRAKOWIE
INTERNATIONAL PRINT TRIENNIAL SOCIETY IN KRAKOW
oraz / and
Kurator wystawy / Curator of the exhibition: Stanisława Zacharko-Łagowska
Koordynator SMTG / oordinator SMTG: Mateusz Otręba

uprzejmie zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy
III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITOGRAFICZNEGO
have the honour to invite you to the opening of the post competition exhibition of
THE 3RD INTERNATIONAL LITHOGRAPHY COMPETITION
LITHO KIELCE 2021/2022
(oraz na ceremonię wręczenia nagród / and award ceremony)

13 maja (piątek) 2022 roku o godzinie 18
w Galerii Górnej i Dolnej BWA, ul. Kapitulna 2 w Kielcach

Award ceremony and exhibition opening will be held on
May 13, 2022 (Friday), at 18 p.m.
in The Upper Gallery and The Lower Gallery

ART EXHIBITION BUREAU IN KIELCE
Kapitulna Street 2, 25-011 Kielce
www.bwakielce.art.pl

 

Lito to po grecku kamień. Zawsze był symbolem bytu, spójności i siły. Jego twardość jest przeciwstawieniem rozpadu. Kamień używany w technice graficznej jest tego najlepszym przykładem. Stanowi trwały fundament, na którym mogą powstać wciąż nowe dzieła artystyczne. Grube prostokątne bryły wydają się niezniszczalne, a proces polerowania przygotowujący nową prace, tylko „odmładza” ich strukturę.

Przystępując w tym roku do selekcji i wyboru najlepszych grafik nadesłanych do Kielc, wyobraziłem sobie wszystkie kamienie, które posłużyły do stworzenia tych unikatowych dzieł. A po drugiej stronie tego procesu jawi się wyobraźnia twórców, ulotna często nieokreślona, szukająca formy aby wyrazić to co niewyrażalne. I z tej dychotomii powstaje coś nowego – wspaniałego. Paradoksalnie trud włożony w przygotowania nowej matrycy wydaje się nieadekwatny do lekkości stworzonych prac. Twarde podłoże przemienia się w najdelikatniejszą strukturę artystyczną. Może dlatego litografia jest porównywana do malarstwa. I nie chodzi tu tylko o możliwość ukazania gestu, lecz o bardzo bliski kontakt twórcy z materią.

Dzięki temu w prezentowanym zestawie mamy zarówno tradycyjne rozwiązania, jak i bardzo nowatorskie, przekraczające dotychczasowe myślenie o warsztacie litograficznym. Możemy więc być spokojni o twórczą rolę grafiki w świecie sztuki.

To święto nie było by możliwe bez wspaniałej organizacji tej imprezy. Upoważniłem się do takiego stwierdzenia, ponieważ już drugi raz z rzędu biorę udział jako juror w szacownych obradach. Nie mogę, zresztą nie chcę nie wspomnieć o roli Pani dyrektor Stanisławie
Zacharko-Łagowskiej, która jest pomysłodawcą tego triennale. Bez jej zaangażowania i tytanicznej pracy nie udało by się stworzyć międzynarodowej cyklicznej imprezy, której zasięg i rozpoznawalność jest coraz większa. Mam nadzieję, że za trzy lata będziemy mogli znów skonfrontować w Kielcach przekrój najnowszych zjawisk w graficznej sztuce litografii.

Mateusz OtrębaJuror konkursu
2022 Kraków

Artysta grafik. Od 2016 – doktor habilitowany w dyscyplinie artystycznej grafika. Od roku 2007 prowadzi Pracownię Rysunku dla studentów I roku Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Lito means stone in Greek. It has always been a symbol of being, cohesion and strength. Its hardness stands in opposition to decay. The stone used in graphic technology is a prime example. It provides a solid foundation on which new artistic works can be created again and again.The thick rectangular blocks seem indestructible, and the polishing process that prepares the new work only „rejuvenates” their structure.

When I started this year to select and choose the best graphics sent to Kielce, I imagined all the stones that were used to create these unique works. Moreover, on the other side of this process is the imagination of the artists, ephemeral and often undefined, looking for a form to express the inexpressible. Moreover, from this dichotomy, something new – wonderful – is created. Paradoxically, the effort put into preparing the new matrix seems inadequate to the lightness of the works created. The hard ground is transformed into the most delicate artistic structure. Perhaps, this is why lithography is compared to painting. Furthermore, it is not only about the possibility of showing a gesture but about the very close contact between the artist and the matter.

As a result, we have both traditional solutions and very innovative ones in the presented set, exceeding the previous thinking about the lithographic workshop. So we can be confident about the creative role of printmaking in the art world.

This celebration would not have been possible without the wonderful organisation of this event. I have authorised myself to make such a statement because this is the second time in a row that I have taken part as a juror in the esteemed deliberations. I cannot, and indeed do not wish to, fail to mention the role of Director Stanisława Zacharko-Łagowska, who is the originator of this triennial. Without her commitment and titanic work, it would not have been possible to create an international cyclical event whose reach and recognition are growing. I hope that in three years, we will again be able to confront in Kielce a cross-section of the latest phenomena in the graphic art of lithography.

Mateusz Otręba – Juror of the competition
2022 Cracow

Graphic Artist. 2016: postdoctoral degree in graphic arts. Since 2007 has been running the studio of drawing for the first year students at the Academy of Fine Arts in Krakow, Faculty of Printing.

Galeria

O Autorze

LITHO Kielce 2021-2022

Uczestnicy wystawy / Exhibition participants:

1. Amici Matias
2. Augustin Andrej Słowacja
3. Barczyk Tomasz
4. Bochenek Marcin
5. Bogacka Iliana
6. Borkowicz Julia
7. Brouwer Ardi Holandia
8. Budka Józef
9. Butowski Łukasz
10. Buźniak Paulina
11. Chwilczyński Bartłomiej
12. Ciupa Nastazja
13. Creenaune Danielle Australia
14. Creighton Robert Kanada
15. Czaja Marek
16. Czech Adam
17. Dzielińska Magda
18. Franke Rüdiger
19. Frodyma B. Teresa
20. Gatzke Karolina
21. Gil Rafael
22. Goreski Vlado
23. Gwóźdź Karolina
24. Hanysz-Stefańska Magdalena
25. Idzikowski Damian
26. Jakubczak Aleksandra
27. Jančovič jr Robert
28. Józefowicz Małgorzata
29. Källström Ann-Kristin Szwecja
30. Kasai Naomi Japonia
31. Kongwaree Amnat Tajlandia
32. Kosińska Zuzanna
33. Kowalczyk Daria
34. Krawczyk Weronika
35. Król Alicja
36. Kukułka Jan
37. Łabuz-Tarara Paulina
38. Meling Daria
39. Miles Robert
40. Miotke Katarzyna
41. Muanta Supattanawadee Tajlandia
42. Ninov Ivan
43. Njegovan Jadranka
44. Noordermeer Herman
45. Nowicka Weronika
46. Ofierski Kornel
47. Opałka Wiktoria
48. Panasiewicz Piotr
49. Pasztuła Krzysztof
50. Peeva Darina
51. Pędziałek Leonard
52. Podkościelny Patrycja
53. Podsobiński Rafał
54. Polak Karol
55. Ravenhorst Jurjen Holandia
56. Rzucidło Antoni
57. Schichta Adrian Josef
58. Schumacher Anna
59. Shan Jia
60. Sibinský Marek Czechy
61. Surmacz Dominika
62. Šuster Vladimír Słowacja
63. Szczęsna Dominika
64. Szwajkowska Krystyna
65. Szymborska Zuzanna
66. Świerczek Magdalena
67. Świętek Krzysztof
68. Tereszkiewicz Katarzyna
69. Thorington Caroline
70. Trojanowska Anna
71. Turek Karolina
72. Uchman Magdalena
73. Warzywoda Witold
74. Wochnik Andrzej
75. Wojciechowska Paulina
76. Yuanfeng Wang
77. Zaborski Jacek
78. Zhang Minjie
79. Zwolińska Maria
80. Żak Bartłomiej

Nominacje do nagród i wyróżnień otrzymali / The nominees for awards and distinctions are:

1. Matias Amici
2. Łukasz Butowski
3. Paulina Buźniak
4. Bartłomiej Chwilczyński
5. Marek Czaja
6. Teresa Frodyma
7. Magdalena Hanysz-Stefańska
8. Amnat Kongwaree
9. Daria Kowalczyk
10. Robert Miles
11. Ivan Ninov
12. Jadranka Njegovan
13. Piotr Panasiewicz
14. Darina Peeva
15. Jia Shan
16. Marek Sibinsky
17. Zuzanna Szymborska
18. Krzysztof Świętek
19. Anna Trojanowska
20. Karolina Turek
21. Magdalena Uchman
22. Wang Yuanfeng
23. Jacek Zaborski
24. Zhang Minjie

Przyznano nagrody i wyróżnienia, które otrzymali / The awards and distinction go to:

1. Bartłomiej Chwilczyński – GRAND PRIX
– Nagroda Prezydenta Miasta Kielce – w wys. 10 000 zł
– Award of the President of the City of Kielce – in the amount of PLN 10,000

2. Marek Sibinský
– Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach – w wys. 5 000 zł
– równowartość w euro
– Award of the Bureau of Art Exhibitions in Kielce – in the amount of PLN 5,000 – the equivalent in euro

3. Jacek Zaborski
– Nagroda Wodociągów Kieleckich – w wys. 2 000 zł
– The Waterworks Kielce Award – in the amount of PLN 2,000

Orgnizatorzy / The Organizers:
Stanisława Zacharko-Łagowska – Head of the Art Exhibition Bureau in Kielce
(Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach)
Mateusz Otręba – The International Print Triennial Association in Kraków
(Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie)

Fundatorzy wyróżnień / Award founders:

Geonatura Kielce to jednostka miejska zarządzająca terenami pogórniczymi Wietrzni, Kadzielni i Ślichowic oraz Ogrodem Botanicznym w Kielcach. Głównym celem działalności Geonatury poza utrzymaniem i działaniami inwestycyjnymi na ww. terenach jest edukacja oraz promocja walorów przyrodniczych Kielc i regionu. Geonatura prowadzi również działania związane z Geoparkiem Świętokrzyskim - Światowym Geoparkiem UNESCO.
Geonatura Kielce is a municipal unit that manages the post-mining areas of Wietrznia, Kadzielnia and Ślichowice and the Botanical Garden in Kielce. The main goal of Geonatura's activities, apart from maintaining and investing in the above-mentioned there is education and promotion of the natural values of Kielce and the świętokrzyski region. Geonatura also conducts activities related to the Geopark Świętokrzyski - UNESCO Global Geopark.

Fundatorzy / Founders:

Prezydent Miasta Kielce / Wodociągi Kieleckie Sp. z.o.o / Geonatura Kielce | MPEC /