Marek Cecuła

Zaam

Zaam - 1
Autor
Marek Cecuła
Rozpoczęcie:
13 maja 2022 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
17 czerwca 2022 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
kuratorka Stanisława Zacharko-Łagowska

mają zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy instalacji Marka Cecuły pt.”ZAAM”

13 maja, 2022 | godz. 18.00
koniec wystawy 17 czerwca, 2022 | godz. 18

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Galeria Górna (mała sala)
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

 

Art Exhibitions Bureau in Kielce
Curator Stanisława Zacharko-Łagowska

have the honour to invites you to the opening of the installation exhibition
„ZAAM” Marek Cecuła

opening May 13, 2022 | h. 18 p.m
end of the exhibition June 17, 2022 | h. 18 p.m

Art Exhibitions Bureau in Kielce The Upper Gallery (small room)
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

Sztuka w formie zaangażowania społecznego. Artysta, jak antropolog, reaguje na ludzką kondycję, dostrzegając nastroje i ekspresję w płynących falach globalnej rzeczywistości.
Uczucie gniewu w obliczu bezradności, strachu w obliczu rosnącego zagrożenia i nietolerancji, stało się dziś dominującym fermentem osadzającym ciemną warstwę na naszych sercach, duszach i umysłach.
Rosnący podział społeczeństwa na aktywnych i obojętnych, skrzywdzonych i obojętnych, zagrożonych
i obojętnych, staje się coraz bardziej naszą rzeczywistością.
Intencje przekazu artystycznego poruszające ten temat noszę w sobie już od dawna. To wewnętrzna potrzeba plastycznej wypowiedzi, wywodząca się z ciężaru, który zaistniał we mnie od czasu powrotu do Polski. Ciężaru, który tu stał się konkretnym i bardziej namacalnym bodźcem, prowokującym artystyczne zaangażowanie.

To ta ciemna strona czasów Holocaustu, rodzinne przeżycia i nowe przekazy okropnych powojennych wydarzeń, budowały podwaliny do tego projektu. Jednak obecny stan społeczeństwa, napędzany informacją o negatywnej kondycji świata, też domaga się obecności w sztuce. I w tej obecnej analizie tego tematu, naniesione nowe, ciemne warstwy współczesnych wydarzeń, migrują w jej treść, pogłębiając wyraz i emocje wyrażone w materiale ceramicznym.

Interpretacja i komunikacja tego stanu jest tematem projektu instalacji pod tytułem ZAAM.

ZAAM słowo z hebrajskiego, gniew Boga, oburzenie.

Marek Cecuła,  2022

Art in the form of social engagement. Like an anthropologist, the artist reacts to the human condition, noticing moods and expressions in the flowing waves of global reality.
Feelings of anger in the face of helplessness, fear in the face of growing danger, and social intolerance have become today the dominant ferment depositing dark sediment in our hearts, souls, and minds. The growing division of society into the active and the indifferent, the wronged and the indifferent, the threatened and the indifferent is increasingly becoming our reality.
I have been carrying the intention of an artistic message touching upon this subject for a long time. It is an inner need for artistic expression, stemming from the burden that has existed in me since my return to Poland. A burden that in this place has become more real and tangible, a stimulus provoking artistic involvement.

The dark side of the Holocaust, my family experiences, and the new revelation of the horrible post-war events built the foundations for this project. But the current state of society, driven by negative information about the condition of the world, also demands to be present in the art. And as this work has been explored, horrifying events taking place next to my homeland adding new dark layers that migrate into the existing content of this intention, deepening expression, and emotion in the ceramic material.
The interpretation and communication of this condition is a subject of the project installation entitled ZAAM.

ZAAM word from Hebrew, the wrath of God, indignation, outrag

Marek Cecula, 2022

Galeria

O Autorze

Marek Cecuła

Marek Cecuła, fot. archiwum artysty

 

Artysta, projektant, były dziekan wydziału ceramiki w Parsons School of Design w Nowym Jorku. Profesor w National College of Art and Design w Bergen w Norwegii oraz w Royal College of Art w Londynie.

Jako artysta pracujący przez wiele lat w medium ceramicznym osiągnął wiodącą pozycję
i uznanie w tej dziedzinie, a jego prace zaistniały w prestiżowych kolekcjach muzealnych takich jak Victoria & Albert Museum w Londynie, Museum of Fine Arts, Houston, Museum of Arts and Design w Nowym Jorku, Le Musée Royal de Mariemont w Belgii.
Marek Cecuła jest też kuratorem licznych wystaw analizujących relacje pomiędzy designem
a sztuką, m.in.: „Object Factory” w Museum of Arts and Design w Nowym Jorku, Gardiner Museum w Toronto i Łódź Design Festiwal, gdzie pokazywał najnowsze międzynarodowe tendencje występujące w ceramice użytkowej i artystycznej.

Założyciel firmy Modus Design działającej w Nowym Jorku od 1980 roku, a od 2000 roku
w Polsce. Marek Cecuła równolegle z projektowaniem prowadzi własną działalność artystyczną pokazywaną w licznych galeriach w kraju i za granicą.

 

Marek Cecula, artist, designer, former dean of ceramics at Parsons School of Design in New York. Professor at National College of Art and Design in Bergen Norway and at the Royal College of Art in London.

As an artist working for many years in the ceramic medium he has achieved a leading position and recognition in the field and his work has been included in prestigious museum collections such as the Victoria & Albert Museum London, Museum of Fine Arts, Houston, Museum of Arts and Design New York, Le Musée Royal de Mariemont Belgium.

Marek Cecula has also curated numerous exhibitions on the transfer between design and art
and in exhibitions such as "Object Factory" at the Museum of Arts and Design in New York, the Gardiner Museum in Toronto and the Lodz Design Festival has shown the latest international trends in applied and artistic ceramics.

The founder of Modus Design, a company operating in New York since 1980 and in Poland since 2000.

Marek Cecula parallel to designing, is also active as a ceramic artist, shown in numerous art galleries in Poland and abroad.

 

Zajecia edukacyjne

Dziekan wydzialu ceramiki, Parsons School of Design, New York 1985-2004

Profesor: National Collage of Art and Design, Bergen Norwegia 2004-2010

Visiting professor, Royal College of Art, London 2010

Kurator: The Third Biennale for Israeli Ceramics, 2004

Kurator: „Art of Industrial Ceramics” Gardiner Museum, 2008, Toronto Canada

Kurator: „Object Factory” Museum of Art & Design, New York 2009

Kurator: ŁÓDŹ DESIGN 2009/2010 Międzynarodowy Festiwal Designu, Łódź

Dyrektor Artystyczny Design Centrum Kielce 2010-2012

Dyrektor Artystyczny Cmielow Design Studio 2013.

 

Kolekcje muzealne

Victoria & Albert Museum, London

Muzeum Narodowe: Warszawa, Kraków, Wrocław

Museum of Fine Arts, Houston

Le Musée Royal de Mariemont Belgium

Newark Museum of Art, Newark NJ

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum in Trondheim, Norway

Smithsonian National Museum of Art. Washington DC

Los Angeles County Museum of Art, 1997 Acquisition

Museum of Art and Design, New York City

Cooper Hewitt Museum, New York City

Museum of Fine Arts, Boston, MA

 

Wystawy indywidualne

2021 – Instytut Wzornictwa Przemysłowego Warszawa

2017 – Galeria Jedna – Druga Szczecin

2017 – Galeria Lipowa Krakow

2016 – Muzeum Miasta Gdynia

2013 – Galeria Sztuki Współczesnej BWA Kielce

2012 – Galeria Szkła i Ceramiki BWA Wrocław

2011 – Art Museums in Bergen, Norway

2011 – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

2008 – Galeria Szkła i Ceramiki BWA Wrocław

2007 – Garth Clark Gallery, New York

2006 – Garth Clark Gallery, New York

2003 – Racine Art Museum, Racine WI

 

Wystawy grupowe

2018 – „Polski dizajn po roku 1989”„Druga strona rzeczy” Muzeum Narodowe w Krakowie

2017 – Muzeum Narodowe w Warszawie Galeria Wzornictwa Polskiego

2015 – „Postęp i Higiena” Zachęta NGS

2015 – Milwaukee Institute of Art & Design

2011 – Art Museums in Bergen, Norway

2010 – Deutsches Porzellanmuseum Selb, Germany

2009 – ŁÓDŹ DESIGN 2009 – III Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi

2009 – „Object Factory” Museum of Arts and Design NY

2009 – The 5th World Ceramic Biennale 2009 Korea

2009 – Cheongju International Craft Biennale 2009

2008 – “Second Life” Museum of Arts &Design NY.