Marek Cecuła

Zaam

Wirtuoz ceramiki, w jego rękach to niezwykle kruche tworzywo staje się dziełem sztuki....

BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 13 maja 2022, g. 18:00
Zakończenie: 17 czerwca 2022

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
kuratorka Stanisława Zacharko-Łagowska

mają zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy instalacji Marka Cecuły pt.”ZAAM”

13 maja, 2022 | godz. 18.00
koniec wystawy 17 czerwca, 2022 | godz. 18

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Galeria Górna (mała sala)
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

 

Art Exhibitions Bureau in Kielce
Curator Stanisława Zacharko-Łagowska

have the honour to invites you to the opening of the installation exhibition
„ZAAM” Marek Cecuła

opening May 13, 2022 | h. 18 p.m
end of the exhibition June 17, 2022 | h. 18 p.m

Art Exhibitions Bureau in Kielce The Upper Gallery (small room)
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

Sztuka w formie zaangażowania społecznego. Artysta, jak antropolog, reaguje na ludzką kondycję, dostrzegając nastroje i ekspresję w płynących falach globalnej rzeczywistości.
Uczucie gniewu w obliczu bezradności, strachu w obliczu rosnącego zagrożenia i nietolerancji, stało się dziś dominującym fermentem osadzającym ciemną warstwę na naszych sercach, duszach i umysłach.
Rosnący podział społeczeństwa na aktywnych i obojętnych, skrzywdzonych i obojętnych, zagrożonych
i obojętnych, staje się coraz bardziej naszą rzeczywistością.
Intencje przekazu artystycznego poruszające ten temat noszę w sobie już od dawna. To wewnętrzna potrzeba plastycznej wypowiedzi, wywodząca się z ciężaru, który zaistniał we mnie od czasu powrotu do Polski. Ciężaru, który tu stał się konkretnym i bardziej namacalnym bodźcem, prowokującym artystyczne zaangażowanie.

To ta ciemna strona czasów Holocaustu, rodzinne przeżycia i nowe przekazy okropnych powojennych wydarzeń, budowały podwaliny do tego projektu. Jednak obecny stan społeczeństwa, napędzany informacją o negatywnej kondycji świata, też domaga się obecności w sztuce. I w tej obecnej analizie tego tematu, naniesione nowe, ciemne warstwy współczesnych wydarzeń, migrują w jej treść, pogłębiając wyraz i emocje wyrażone w materiale ceramicznym.

Interpretacja i komunikacja tego stanu jest tematem projektu instalacji pod tytułem ZAAM.

ZAAM słowo z hebrajskiego, gniew Boga, oburzenie.

Marek Cecuła,  2022

Art in the form of social engagement. Like an anthropologist, the artist reacts to the human condition, noticing moods and expressions in the flowing waves of global reality.
Feelings of anger in the face of helplessness, fear in the face of growing danger, and social intolerance have become today the dominant ferment depositing dark sediment in our hearts, souls, and minds. The growing division of society into the active and the indifferent, the wronged and the indifferent, the threatened and the indifferent is increasingly becoming our reality.
I have been carrying the intention of an artistic message touching upon this subject for a long time. It is an inner need for artistic expression, stemming from the burden that has existed in me since my return to Poland. A burden that in this place has become more real and tangible, a stimulus provoking artistic involvement.

The dark side of the Holocaust, my family experiences, and the new revelation of the horrible post-war events built the foundations for this project. But the current state of society, driven by negative information about the condition of the world, also demands to be present in the art. And as this work has been explored, horrifying events taking place next to my homeland adding new dark layers that migrate into the existing content of this intention, deepening expression, and emotion in the ceramic material.
The interpretation and communication of this condition is a subject of the project installation entitled ZAAM.

ZAAM word from Hebrew, the wrath of God, indignation, outrag

Marek Cecula, 2022