Międzynarodowe Triennale Litografii III LITHO-Kielce / 2021-2022 INTERNATIONAL LITHOGRAPHY TRIENNIAL The 3rd LITHO-Kielce / 2021-2022

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do udziału w trzeciej edycji Międzynarodowego Triennale Litografii LITHO-Kielce / 2021-2022. Jak poprzednie – ta również ma status imprezy towarzyszącej Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie.

EDIT: TERMIN NADSYŁANIA PRAC PRZEDŁUŻYLIŚMY DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU.

Czas tegorocznej edycji LITHO-Kielce ciągle jest naznaczony traumą pandemii – ale jest także czasem powolnego powrotu do normalności i do bezpieczeństwa komunikowania się zarówno ludzi, jak i dzieł sztuki. Wracamy do realnego świata – dlatego też konkurs III LITHO-Kielce odbywać się będzie tak, jak poprzednio: z udziałem rzeczywistych prac.

Niezmienne pozostają też nasze cele: ukazanie możliwości kreacji artystycznej, jaką daje grafikowi praca z kamieniem, sprawdzenie kondycji tej unikatowej techniki graficznej oraz zaprezentowanie oryginalnych dzieł litograficznych artystów z różnych krajów i kręgów kulturowych. Istotnym elementem LITHO-Kielce jest zarówno promocja technik litograficznych, jak i rejestracja ich ewolucji w postaci nowych sposobów ich stosowania i łączenia z innymi technikami.

Pobierz
III LITHO-Kielce 2021-22 REGULAMIN

III LITHO-KIELCE 2021-2022_karta_zgłoszeniowa

Etykiety do prac konkursowych III LITHO Kielce 2021-22

Download

The 3rd LITHO-Kielce 2021-2022_competition regulations-eng

The 3rd LITHO-KELCE-2021-2022-competition-application-form-eng

Label for competition works III LITHO-Kielce 2021-2022-eng

REGULAMIN

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie III LITHO-Kielce / 2021-2022 mogą wziąć udział wszyscy artyści realizujący prace w technice litografii (druk z kamienia) oraz wszelkiego rodzaju łączeń litografii z innymi technikami (mixów).

2. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace powstałe w latach 2016-2021. Dyptyki i tryptyki będą traktowane jako jedna praca.

3. Oryginalne prace należy przesłać na adres:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce, POLSKA.
Z tyłu pracy należy nakleić załączoną do regulaminu etykietę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł pracy, rok powstania, wymiary w cm, technika, kraj. Każda praca powinna mieć oddzielną etykietę.

4. W konkursie automatycznie biorą udział prace litograficzne i mix media z udziałem litografii zgłoszone do konkursu Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie w 2021 r. (bez dodatkowych opłat)

5. Udział w konkursie jest płatny: 60 zł dla artystów mieszkających w Polsce, 30 euro dla artystów z zagranicy.
Płatności: Uczestnicy III LITHO-Kielce / 2021-2022 mają następujące możliwości wniesienia opłaty za udział w konkursie:
– wpłaty w złotych: przelew/wpłata na konto Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach:
PKO Bank Polski S.A. 96 1020 2629 0000 9802 0424 2269. W tytule wpłaty należy podać: nazwisko-imię-III LITHO-KIELCE / 2021-2022
– wpłaty w euro: za pośrednictwem płatności elektronicznych – na stronie internetowej https://www.bwakielce.art.pl/ należy kliknąć w znajdującą się u dołu strony żółtą ikonkę „Kup teraz”. Po otworzeniu strony PayPal „Realizuj płatność”.

6. Każdego autora prosimy o dołączenie do pracy:
– wypełnionej czytelnie karty zgłoszeniowej z aktualnymi danymi i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych i używanie wizerunku
– potwierdzenia dokonania płatności za udział w konkursie.
– reprodukcji (do katalogu) w formie zapisu cyfrowego na CD lub DVD w wymiarach 13 x 18 cm, JPG lub TIFF, 300 dpi, CMYK
Reprodukcje powinny być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację:
imię i nazwisko, tytuł pracy, rok powstania, wymiary w cm, kraj.

7. Organizatorzy III LITHO-Kielce / 2021-2022 nie zwracają nadesłanych materiałów, które pozostaną w archiwum galerii.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego upowszechniania nadesłanych materiałów w celach organizacji i promocji konkursu III LITHO-Kielce / 2021-2022, Artystów i ich twórczości oraz Organizatorów.

9. Galeria ma możliwość zaprezentowania w formie filmu lub pokazu slajdów autorskich materiałów dotyczących procesu tworzenia lub powstawania konkretnych prac. Prosimy o udostępnienie w celach ekspozycyjnych i promocyjnych tego typu materiałów.

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona międzynarodowe Jury powołane przez Organizatora. Obrady Jury odbędą się w grudniu br. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.

2. Jury dokona podziału nagród (w złotych lub ich równowartość w euro):
– Nagrody Głównej Prezydenta Miasta Kielce – 10 000 zł
– Nagrody Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach – wystawa + katalog lub 5000 zł
– 5 wyróżnień Geonatura Kielce w postaci plakiet LITHO-Kielce
– pozostałych nagród konkursowych – Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby uzyskać kolejne nagrody od sponsorów.

3. Prace nagrodzone nagrodami głównymi III LITHO-Kielce / 2021-2022 przechodzą na własność BWA w Kielcach i zostaną włączone do Kolekcji Litografii BWA w Kielcach.

4. Skład Jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy
zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl po zakończeniu obrad Jury oraz opublikowane w katalogu wystawy.

5. Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną odesłane autorom po zakończeniu
obrad Jury. Prace zakwalifikowane – po zakończeniu ostatniej wystawy.

6. Do wystawy pokonkursowej zostanie wydany obszerny katalog, w którym znajdą się
m.in. reprodukcje prac (po jednej) każdego artysty zakwalifikowanego przez Jury do
wystawy. Każdy artysta, którego prace zakwalifikują się do wystawy otrzyma
nieodpłatnie 1 egzemplarz katalogu.

7. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem przyznanych
Nagród, odbędzie się w BWA w Kielcach w maju 2022 r. O dokładnym
terminie wernisażu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Terminarz:

1. Termin nadsyłania zgłoszeń i oryginalnych prac – do 30 listopada 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

2. Termin wystawy w Kielcach – maj/czerwiec 2022 roku.

3. Po terminie ostatniej wystawy prace będzie można odebrać osobiście lub zostaną odesłane na podany adres.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenia powstałe
w transporcie.

ORGANIZATOR:

Dyrektor Stanisława Zacharko-Łagowska – Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

Mateusz Otręba – Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

INTERNATIONAL LITHOGRAPHY TRIENNIAL
The 3rd LITHO-Kielce / 2021-2022

The Art Exhibition Bureau in Kielce invites artists to take part in the third edition of the International Lithography Competition LITHO-Kielce/2021-2022. This edition, like the former ones, is an event accompanying the International Print Triennial in Krakow.
The time of this edition is marked by the pandemic trauma – yet this is a time of coming back to normality, too, and to secure communication within people and works of art. We are coming back to the real world, therefore the competition The 3rd LITHO-Kielce will be held with real prints, like before.
The aim of this edition is the same: to show the vast scope of possibilities a litho stone can give to an artist, and to check the condition and stamina of this unique printing technique, as well as to present prints made by the artists from various countries and cultures. LITHO-Kielce both promotes the lithographic techniques, and documents their evolution lately consisting mainly in merging with other printing techniques and new functions.

THE RULES

Conditions for participation:

1.
Any artist applying lithographic technique, as well as mixing it with any other techniques in their works, can take part in the LITHO-Kielce/2021-2022 competition.
2.
Each participant can submit no more than three works made in 2016-2021. Diptychs and triptychs will be regarded as one work.
3.
The original works should be sent to:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Kapitulna 2, 25 – 011 Kielce, POLAND
Each work should have its own label with artist’s name, title, year, size, technique and country. The label should be placed on the back.
4.
The lithographic and mixed (with lithography) media works submitted to the International Print Triennial Competition in Kraków in 2021 will automatically take part in LITHO-Kielce/2021-2022 competition (no additional fee is charged).
5.
Each participant should pay the entry fee: 60 PLN (in case of artists from Poland) or 30 EUR (in case of artists from abroad).
The fee in PLN should be paid to the BWA bank account: PKO Bank Polski S.A. 96 1020 2629 0000 9802 0424 2269 (with annotation III LITHO-Kielce/2021-2022).
The fee in EUR should be paid by PayPal: do click the yellow icon >Kup teraz< (buy now) at the left bottom corner of the BWA website (https://www.bwakielce.art.pl) – you will be redirected to PayPal; then follow the instructions.
6.
A CD or DVD with JPG or TIFF images of works (300 dpi, CMYK, 13 x 18 cm) must be sent together with the works. The images should have captions enabling easy identification: name of the artist, title, year, size (in cm), email address for correspondence, and address for sending works back.
Confirmation of payment and application form with the signed consent to use your personal data and image should be attached, too.
7.
The received info materials will not be send back; they will be collected in the BWA Gallery files.
8.
The Organizer reserves the right to publish the received materials free of charge to promote the The 3rd LITHO- Kielce/2021-2022 competition, the artists and their art, and the Organizer.
9.
The Gallery provides possibilities to present, as films or slide shows, the authors’ materials concerning the process of creating their prints. We ask the participants to send such materials and give us permission to use them, both for promotion and as a part of the exhibition.

The Jury decisions:

1.
The submitted works will be judged, qualified for the post-competition exhibition, and awarded by the international Jury appointed by the organizer. The Jury will meet in December 2021. The decisions of the Jury are independent and irrevocable.
2.
The Jury will award the following prizes:
– Main Award: The President of Kielce City Award – 10000 PLN (or the equivalent in euro)
– The BWA Kielce Award – exhibition + catalogue or 5000 PLN (or the equivalent in euro)
– 5 honorary mentions Geontura Kielce: LITHO-Kielce medals
The Organizer will do their best to obtain other prizes from sponsors.
3.
The works that will win the main prizes The 3rd LITHO-Kielce 2021-2022 will be own by BWA in Kielce as a part of the BWA Lithography Collection.
4.
The names of the Jury members, the list of prizes and the list of works qualified for the exhibition will be published at www.bwakielce.art.pl when the Jury ends its work. They will be published in the catalogue of the exhibition as well.
5.
The works not qualified for the post-competition exhibition will be sent back to the artists when the Jury ends its work. The works qualified for the exhibition will be sent back to the artists when the exhibition ends.
6.
A catalogue will be published containing reproductions of one work of each artist qualified by the Jury for the exhibition. Each of the artists whose works are qualified for the show will receive one free copy of the catalogue.
7.
The post-competition exhibition will be opened in May 2022. The opening and prize giving ceremony will take place in BWA in Kielce. The artists will be informed about the exact date by email.

The timetable:

1.
The 30th of November 2021 is the deadline for both submitting and sending works – works sent after this date will not be accepted.
2.
Post-competition exhibition in Kielce: May/June 2022
3.
After the end of the last exhibition the works can be taken back by the artists personally, or will be sent back to the artists to the addresses given in the entry form.
4.
The Organizer is not responsible for any damages or losses that can happen during shipping.

The Organizers:

Stanisława Zacharko-Łagowska – Head of the Art Exhibition Bureau in Kielce
(Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach)

Mateusz Otręba – The International Print Triennial Association in Kraków
(Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie)

Monika Cybulska

Aktualizacja: