Start / Artykuły / Aktualności / The 3rd International Biennial of Photography: SPACE – DEFINITION 2018

The 3rd International Biennial of Photography: SPACE – DEFINITION 2018

III Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION 2018 nawiązuje do idei i tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek: miejską, industrialną oraz prywatną – osobistą.
Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym. Międzynarodowy wymiar Biennale ma na celu pokazanie obrazów świata przefiltrowanego poprzez indywidualne spojrzenia twórców z różnych kręgów kulturowych.
W obszarze zdecydowanie fotograficznego charakteru Biennale stworzyliśmy również kategorię video art – dla tych, którzy pełniej wypowiadają się poprzez ruchome obrazy.
Naszym celem jest wspólne stworzenie panoramy przenikających się krajobrazów natury i kultury, określających przestrzeń naszej współczesnej rzeczywistości – tej, w której wspólnie żyjemy.
ORGANIZATORZY:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach www.bwakielce.art.pl
KURATOR – Stanisława Zacharko-Łagowska – dyrektor BWA w Kielcach
e-mail: dyrektor@bwakielce.art.pl, tel. (+48) 690 996 296
WSPÓŁORGANIZATOR: Urząd Miasta Kielce

NAGRODY:
Nagroda I – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce – 5.000 PLN (lub równowartość w Euro)
Nagroda II – BWA w Kielcach – 2000 PLN (lub równowartość w Euro)
Nagroda III – Wodociągów Kieleckich – 1500 PLN (lub równowartość w Euro)
Nagroda BWA w Kielcach w kategorii video – 1500 PLN (lub równowartość w Euro)
Nagroda specjalna Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – 2000 zł (lub równowartość w Euro) –
za fotografię polskiego krajobrazu
5 wyróżnień – medali DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION

JURY : przewodniczący – prof. Waldemar Jama – artysta fotografik, wiceprzewodniczący Rady Artystycznej ZPAF, wykładowca fotografii w ASP w Katowicach
– Wojciech Beszterda – artysta fotografik, członek Rady Artystycznej ZPAF, twórca i kurator galerii w Muzeum im. S. Staszica w Pile
– Stanisława Zacharko-Łagowska – historyk sztuki, krytyk sztuki, artystka fotografik, członek Rady Artystycznej ZPAF, dyrektor BWA w Kielcach

REGULAMIN:
III Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION otwarte jest dla wszystkich, z wyjątkiem członków komitetu organizacyjnego Biennale i członków jury. Ponadto zgłoszenie może być odrzucone, jeśli organizatorzy uznają, że nie spełnia ono wymogów regulaminu Biennale. Zgłaszane prace muszą oryginalnie powstać jako fotografie – wykonane przez uczestnika na emulsji fotograficznej i skanowane do postaci pliku cyfrowego lub wykonane za pomocą sprzętu cyfrowego. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 prace tematycznie związane z przestrzenią (osobno: 4 fotografie i 4 filmy video). Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym Biennale, oraz na przetwarzane jego danych osobowych w zakresie organizacji, informacji i promocji Biennale.

Uwaga! Nadesłanie prac i podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza akceptację regulaminu. Prace niezgodne z poniższymi instrukcjami będą zdyskwalifikowane!

TERMINY: Nadsyłanie prac do 10.10.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: 20.10.2018 r.
Powiadomienie o werdykcie jury (strona www.bwakielce.art.pl do 25.10.2018 r.
Wernisaż wystawy w Galerii Górnej BWA w Kielcach i wręczenie nagród: 09.11.2018 r.
Wystawa czynna do 30 .11. 2018 r.

ZGŁOSZENIA: W Biennale mogą brać udział tylko prace zgłoszone w postaci plików elektronicznych. Prosimy nie przysyłać oryginalnych odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych.

Zgłoszenia pocztą: Prace na płytach CD i DVD należy nadsyłać na adres: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce, Polska – z dopiskiem SPACE DEFINITION 2018. Płycie powinny towarzyszyć: wydrukowana, wypełniona i podpisana przez uczestnika karta zgłoszeniowa oraz dowód wpłaty za udział w konkursie.

Zgłoszenia mailem (tylko prace w kategorii fotografia) należy nadsyłać na adres: kielce.space2018@gmail.com, lub przez WeTransfer na tego samego maila. Mail powinien zawierać zgłaszane prace z podpisami, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (pdf lub skan) i skan dowodu wpłaty za udział w konkursie. W temacie maila należy podać: SPACE – DEFINITION 2018

WYMAGANIA TECHNICZNE: Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery pojedyncze fotografie w postaci:
– plików cyfrowych JPEG (.jpg, 300 dpi, sRGB, długość krótszego boku nie mniejsza niż 2450 pixels, compression quality ‘high’). Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 7MB.
i / lub cztery prace filmowe w postaci:
– filmów wideo w formatach: avi, mpg2, mp4, wmv, rozdzielczość dowolna, 25 klatek/s, o czasie projekcji nie przekraczającym 3 minut. – wysłane na płycie CD lub DVD.
Pliki i płyty powinny być opisane: nazwisko-imię-tytuł-00-kraj,

OPŁATY: Uczestnicy III Międzynarodowego Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION zobowiązani są do wniesienia opłaty za udział w konkursie w wysokości 60 PLN (Polska) / 25 EURO (pozostałe kraje). Zgłoszenia bez opłaty konkursowej będą dyskwalifikowane.

Płatności: Uczestnicy III Międzynarodowego Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION mają następujące możliwości wniesienia opłaty za udział w konkursie:
wpłaty w złotych PL: przelew/wpłata na konto: konto: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Bank ING Bank Śląski: 37 1050 1461 1000 0023 5336 8737. W tytule wpłaty należy podać: nazwisko-imię-DEFINICJA PRZESTRZENI 2018
wpłaty w Euro: za pośrednictwem płatności elektronicznych: na stronie internetowej https://www.bwakielce.art.pl/ należy kliknąć w znajdującą się u dołu strony żółtą ikonkę „Kup teraz”. Po otworzeniu strony PayPal „realizuj płatność”.

Informacje dodatkowe:
Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog III Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION. Odbitki wystawiennicze zostaną wykonane na koszt organizatora i pozostają jego własnością, z zachowaniem praw autorskich uczestników. Ponadto organizator gwarantuje promocję zakwalifikowanych do wystawy autorów, jak i całej wystawy, w katalogu wystawy, mediach i Internecie.

Przewiduje się również udział wystawy w ogólnopolskim i międzynarodowym cyklu wystawienniczym.

Pytania i uwagi w języku polskim i angielskim:
kategoria fotografia: e-mail: kielce.space2018@gmail.com kategoria film: e-mail: dyrektor@bwakielce.art.pl

DEFINICJA PRZESTRZENI – REGULAMIN 2018

III_Biennale_fotografii_DP2018_karta_zgloszeniowa


 

The 3rd International Biennial of Photography SPACE – DEFINITION 2018 refers to the tradition of landscape photography of the Kielce School of Landscape, but – taking into account so rapid transformation of the modern world – widens the range of topics including, besides Nature, other spaces where contemporary humans function: urban, industrial, private, personal.

The objective of the Organizers is to integrate those photographers who within their art attempt to define such spaces, and to confront their works at the post-competition exhibition, as well as in the published catalogue. The international dimension of the Biennial aims to show images of world filtered through individual insights of the artists from different cultures.

Although the Biennial is almost purely photographic one, we have decided to launch the video art category – for those who express themselves more thoroughly through motion pictures.

Let’s create together the panorama of interspersing landscapes of Nature and Culture defining the space of our contemporary reality, the one we live together in.

 

ORGANIZERS:

The Art Exhibition Bureau in Kielce (BWA Kielce)  www.bwakielce.art.pl

BWA curator – Stanisława Zacharko-Łagowska, the head of Art Exhibition Bureau in Kielce

e-mail: dyrektor@bwakielce.art.pl  phone +48 690 996 296

 

CO-ORGANIZER:

Kielce City Council

 

AWARDS:

I Award – The President of Kielce City Award – 5000 PLN (or the equivalent in euro)

II Award – The BWA Kielce Award – 2000 PLN (or the equivalent in euro)

III Award – The Kielce Waterworks Award – 1500 PLN (or the equivalent in euro)

A BWA Award for Video Art – 1500 PLN (or the equivalent in euro)

A Special Prize of the Kielce School of Landscape Foundation – 2000 PLN (or the equivalent in euro) – for a photograph of  Polish landscape

5 honourable mentions: SPACE – DEFINITION medals

 

THE JURY:

The chairman: Professor Waldemar Jama – an artist photographer, vice-president of the Art Council of the Polish Photographers Union, lecturer at the Academy of Fine Arts in Katowice

Wojciech Beszterda – an artist photographer, member of the Art Council of the Polish Photographers Union, founder and curator of the art gallery at the St. Staszic Museum in Piła

Stanisława Zacharko – an art historian, art critic, artist photographer, member of the Art Council of the Polish Photographers Union, head of the Art Exhibition Bureau in Kielce

 

 

THE RULES

The 3rd International Biennial of Photography SPACE – DEFINITION is open for everybody except for the members of the organising committee and the jury. The submission may be rejected if the Organizers find it does not meet the demands of the Biennial Rules. The submitted works must be made originally as a photography – either made on photographic emulsion and scanned to a digital file, or made with a digital camera. Each participant can submit up to 4 works (video and photo are counted separately). The submission is also a declaration that the participant has the copyright for the submitted works. The Organizers are not responsible for any copyright abuse committed by the submitters. The submitters give to the Organizers a permission to publish free their works, or parts of them, in any media related with the Biennial, and to process their personal data for the purpose of organization, information and promotion of the Biennial.

Attention: sending works and signing the entry form means the acceptance of the Biennial Rules; the works not observing the instructions below will be rejected!

 

DEADLINES:

October 10, 2018  – works sent to Kielce (date on the stamp, in case of traditional mail)

October 20, 2018 – the jury selects works and qualifies the participants for the exhibition

October 25, 2018 – the verdict of the jury is published (www.bwakielce.art.pl)

November 09, 2018 – opening of the exhibition and awarding ceremony in the BWA Gallery in Kielce

November 30, 2018 – the exhibition is closed

 

SUBMISSIONS:

Only works submitted as digital files will take part in the Biennial. Please, do not send printed copies of your works.

In case of traditional mail, a CD or DVD, an entry form printed, filled and signed, as well as a paying-in slip confirming that you paid the participation fee, should be sent to:

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce, Poland

(please do write on the envelope: SPACE – DEFINITION 2018).

In case of e-mail (which is possible only for photography) files should be sent to: kielce.space2018@gmail.com (directly or via WeTransfer). The files should contain the submitted works, pdf or jpg of the entry form filled and signed, and of the paying-in slip confirming that you paid the participation fee. The title of your message should be as follows: SPACE  – DEFINITION 2018.

 

TECHNICAL DEMANDS:

Each artist can submit up to four photographic works. The images should be a JPG file, 300DPI minimum, sRGB, compression quality 'high’, the shorter edge 2450 px minimum. A single file should not be bigger than 7MB.

Each artist can submit up to four video works. Avi, mpg2, mp4 or mwv, any resolution, 25 frames per second, each video lasting no longer than 3 minutes. Video works should be sent on CD or DVD.

The files and records should be signed as follow: family name – name – title – 00 – country

 

PARTICIPATION FEE:

Each participant of the 3rd International Photography Biennial SPACE – DEFINITION 2018 should pay the participation fee of 60PLN/ 25 EUR. Submissions with no participation fee paid will be rejected.

The participation fee should be paid to:

(in PLN) Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Bank ING Bank Śląski: 37 1050 1461 1000 0023 5336

Please write as a title: family name – name – 3rd International Photography Biennial 2016

(in EUR) do click the yellow icon >Kup teraz< (buy now) at the left bottom corner of the BWA website (https://www.bwakielce.art.pl). Then follow the instructions.

 

ADDITIONAL INFORMATION:

All participants will receive the catalogue of the 3rd International Photography Biennial SPACE – DEFINITION 2018. The exhibition prints will be made by the Organizers and will become their property, however the copyrights will be held by the artists. The Organizers guarantee the promotion of the works qualified for the exhibition, as well as of the exhibition itself, in various media and in the Internet. The exhibition is expected to be presented in other art galleries in Poland and abroad.

 

Any questions and remarks should be sent to:

kielce.space2018@gmail.com (photography)

dyrektor@bwakielce.art.pl (video)

SPACE DEFINITION_-_REGULAMIN_ENG 2018

The 3rd International Biennial of Photography SPACE – DEFINITION 2018 -application_form_

cybulski

Aktualizacja: