Start / Wydarzenia / Międzynarodowe Biennale Fotografii Definicja Przestrzeni – Space Definition 2022
Wystawa pokonkursowa

Międzynarodowe Biennale Fotografii Definicja Przestrzeni – Space Definition 2022

Międzynarodowe Biennale Fotografii Definicja Przestrzeni – Space Definition 2022 - 1
Autor
Wystawa pokonkursowa
Kurator
Stanisława Zacharko-Łagowska
Rozpoczęcie:
4 listopada 2022 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
2 grudnia 2022 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Górna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
dyrektor Stanisława Zacharko-Łagowska

oraz Artyści zapraszają na wernisaż wystawy pokonkursowej
5. Międzynarodowego Biennale Fotografii
DEFINICJA PRZESTRZENI – SPACE DEFINITION 2022

oraz uroczyste wręczenie nagród, podczas którego poznamy tegorocznych laureatów konkursu.

4 listopada 2022 roku | godz. 18.00
Galeria Górna BWA w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
Wystawa potrwa do 2 grudnia 2022

Fundatorzy nagród:
Miasto Kielce, Wodociągi Kieleckie, Fundacja im. KSK, BWA w Kielcach

 

DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION – nazwa międzynarodowego konkursu fotograficznego, organizowanego już po raz piąty przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, określa jego zakres tematyczny, ale też i rodzaj twórczego wyzwania – zarówno dla jego uczestników, jak i dla oceniających ich prace jurorów. Bo dużym wyzwaniem jest zdefiniowanie przestrzeni pojedynczym fotograficznym obrazem; zauważonym, wybranym lub wykreowanym, a także zamknięcie jego treściowego przekazu w atrakcyjnej wizualnie formie. Nie ułatwiają tego trudnego zadania oczekiwania organizatorów, którzy oczekują definicji przestrzeni, która nawiązuje do idei i tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek: miejską, industrialną oraz prywatną – osobistą.
Lecz równie dużym – a może nawet i większym – wyzwaniem jest także odczytanie intencji autorów, ocena artystycznej atrakcyjności ich prac w porównaniu z innymi, oraz wybór tych, które, spełniając określone w regulaminie kryteria, zasłużyły na wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy i regulaminowych nagród. Tego zadania w obecnej, V-tej edycji konkursu, podjęło się trzyosobowe jury, któremu przewodniczył znakomity fotograf i reporter Chris Niedenthal, wspierany przez dwie członkinie Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików: Katarzynę Łatę oraz Stanisławę Zacharko-Łagowską, reprezentującą tu również Organizatora – BWA w Kielcach.
Trudność oceny potęgowała liczba zgłoszonych prac: 503 fotografie oraz 21 filmów (łącznie 134 autorów), których ilość musiała zostać dostosowana do pojemności galerii i zredukowana ostatecznie do 119 zdjęć (77 autorów) i 10 filmów video (8 autorów).
Jeszcze większym problemem dla jurorów okazał się ogólnie wysoki poziom artystyczny nadesłanych propozycji. Z jednej strony było to bardzo budujące i satysfakcjonujące – szczególnie dla Organizatora – lecz z drugiej, tworzyło niezwykle trudne do rozstrzygnięcia dylematy, szczególnie że oceniana była jednocześnie oryginalność interpretacji przestrzeni jak i forma oraz jakość artystyczna fotografii.
W rezultacie długich dyskusji, Jury – dbając o tematyczną różnorodność – sformowało ostateczny kształt ekspozycji i wyłoniło zestaw prac nagrodzonych…

(…) Tegoroczna edycja V Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION została podsumowana kolejną wystawą pokonkursową.
W obszernych salach wystawowych Galerii Górnej BWA, a także w katalogu, można zobaczyć wybrane przez Jury fotografie i filmy w szerszym kontekście prac innych uczestników. Ich wzajemne relacje to wartość dodana tej prezentacji. Wszystkie razem tworzą panoramę spojrzeń na rzeczywistość, zauważeń jej szczególnie interesujących przejawów i zdarzeń, autorskich przemyśleń i okruchów emocji. A ona sama – przestrzeń rzeczywistości – jawi się w twórczych definicjach znakomitych artystów, przefiltrowana przez ich kreatywność i fotograficzne talenty, w formie, która niejednokrotnie zaskakuje – i zawsze zachwyca.
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za podjęcie trudnego wyzwania zdefiniowania przestrzeni.
Gratulujemy artystom zakwalifikowanym do wystawy oraz laureatom nagród i wyróżnień.
I już dziś zapraszamy do kolejnego zmierzenia się z definicją przestrzeni za dwa lata, w 2024 roku”.

Kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska

 


SPACE DEFINITION – the name of the international photographic competition, organised for the fifth time by the Art Exhibitions Office in Kielce, defines its thematic scope and the type of creative challenge – both for its participants and the Jury evaluating their works. Because it is a significant challenge to define a space with a single photographic image, noticed, selected or created, and to encapsulate its content message in a visually appealing form, this difficult task is not made easier by the expectations of the organisers, who expect a definition of space that refers to the idea and tradition of landscape photography of the Kielce School of Landscape, but – taking into account the rapid changes of the modern world – also broadens the thematic scope of the works to include other spaces, apart from nature, in which contemporary man functions: urban, industrial and private – personal.

However, it is also just as challenging – if not more so – to read the authors’ intentions, to assess the artistic attractiveness of their works in comparison with others, and to select those that meet the criteria set out in the regulations, merit distinction in the form of qualification for the exhibition and the statutory awards. This task in the current fifth edition of the competition was undertaken by a three-person jury chaired by the renowned photographer and reporter Chris Niedenthal, supported by two members of the Art Council of the Association of Polish Art Photographers: Katarzyna Łata and Stanisława Zacharko-Łagowska, representing the Organiser – Art Exhibitions Office in Kielce.

The number of entries compounded the difficulty of assessment: 503 photographs and 21 videos (134 authors in total), the number of which had to be adapted to the capacity of the gallery and was eventually reduced to 119 photographs (77 authors) and 10 videos (8 authors).

Even more problematic for the Jury was the generally high artistic level of the proposals submitted. On the one hand, this was very encouraging and rewarding – especially for the organiser – but on the other hand, it created challenging dilemmas to resolve, especially as both the originality of the interpretation of the space and the form and artistic quality of the photographs were judged.

As a result of lengthy discussions, the Jury – taking care of thematic diversity – formed the final shape of the exhibition and selected a set of award-winning works…

(…) This year’s edition of the 5th International Photo Competition SPACE DEFINITION has been concluded with another post-competition exhibition. The photographs and films selected by the Jury can be seen in the broader context of the works of the other participants in the spacious exhibition rooms of the Art Exhibitions Office’s Upper Gallery and the catalogue. Their interplay is the added value of this presentation. Taken together, they form a panorama of glimpses of reality, observations of its fascinating manifestations and events, authorial reflections and crumbs of emotion. Furthermore, the space of reality appears in the creative definitions of great artists, filtered through their creativity and photographic talents, in a form that often surprises – and always delights.

The Art Exhibition Office in Kielce would like to thank all participants in the competition for taking up the difficult challenge of defining space. We congratulate the artists who qualified for the exhibition and the winners of awards and distinctions.

Moreover, we already invite you to face the definition of space again in two years, in 2024.

Curator: Stanisława Zacharko-Łagowska

 

Zaproszenie

Galeria

O Autorze

Wystawa pokonkursowa

Tadeusz Adamczuk /
Maryla Adamek /
Aleksandra Banaś /
Anna Beata Barańska /
Marcin Bawiec /
Małgorzata Biel /
Jacek Boczar /
Maciej Bonk /
Paweł Borkowski /
Jan Brdej /
Wolfgang Brenner /
Anna Chmielowska /
Magdalena Chudzik /
Axel Czypionka /
Jeremi Dobrzański /
Piotr Dras /
Beata Drozdowska /
Krystian Dróżdż /
Marta Dunal /
Adam Fleks /
Irena Gałuszka /
Ewa Gawlik /
Iwona Germanek /
Kornelia Głowacka /
Katarzyna Gritzmann /
Piotr Grochala /
Karolina Grudzień /
Zenon Harasym /
Anna Jakubowska /
Mariusz Jędraszczyk /
Elżbieta Kaps /
Wojciech Karliński /
Karolina Karpińska /
Adam Kasperkiewicz /
Zofia Kawalec-Łuszczewska /
Renata Kniefel /
Maria Konopacka /
Mirosław Kopik /
Andrzej Kosikowski /
Kamila Kowalska /
Marta Krawczyk /
Angelina Kreft /
Elwira Kruszelnicka /
Grzegorz Krzysztofik /
Wojciech Kukuczka /
Marek Lapis /
Katarzyna Manikało-Obidzińska /
Daria Mielcarzewicz /
Palina Mikhailouskaya /
Anna Niemiec /
Leszek Nowak /
Alicja Obara /
Łukasz Pajor /
Małgorzata Pawelczyk /
Grzegorz Piaskowski /
Beata Podwysocka /
Dominik Przybył /
Łukasz Resiak /
Agnieszka Sabat /
Kamila Sammler /
Michał Sieradzan /
Jerzy Skiba /
Jakub Sosnowski /
Krzysztof Strzoda /
Krzysztof Suchowiecki /
Marcel Swoboda /
Magda Szczykutowicz /
Jacek Szymański /
Grzegorz Tatar /
Marek Trzciński /
Marcin Urbanowicz /
Katarzyna Warańska /
Klaudia Wieczorek /
Aneta Więcek-Zabłotna /
Marcin Wojciechowski /
Janusz Wojcieszak /
Magdalena Wolff /
Mieczysław Wroński /
Jarosław Zadora /
Krzysztof Zając /
Katarzyna Zawadzka /
Andrzej Zembik /
Agnieszka Żerdzińska

Malarstwo