Start / Artykuły / Aktualności / Konkurs na projekt muralu

Konkurs na projekt muralu

Zachęcamy artystów do udziału w konkursie na projekt muralu o tematyce ekologicznej!
plakat_smog-01-01 (002)

REGULAMIN KONKURSU „Twoja obojętność, NASZE powietrze”

(do pobrania tutaj mural-1)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizator konkursu plastycznego: PREZYDENT MIASTA KIELCE
PARTNERZY
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta
Miejski Zarząd Budynków
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielce
PGE Energia Ciepła S.A. – oddział Kielce
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach

II. CEL KONKURSU
①Promowanie aspektów graffiti / muralu jako ekspresyjnej formy przekazu artystycznego,
②zwrócenie uwagi Kielczan na problem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje zdrowotne,
③wskazanie na istotny problem niszczenia elewacji budynków nielegalnymi i nieestetycznymi „pseudo” malowidłami,
④podniesienie walorów estetycznych miasta poprzez sztukę graffiti/ muralu wysokiej jakości standardów,
⑤wykorzystanie sztuki muralu jako ciekawej i alternatywnej formy przekazu artystycznego,
⑥zwrócenie uwagi na kwestie zanieczyszczenia powietrza w mieście, zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej ekologiczne.

III. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU
①Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, wielkoformatowego malowidła ściennego. Projekt zostanie przeznaczony do realizacji na ścianie wskazanego budynku.

②Tematyka Muralu
Mural powinien nawiązywać do tematu konkursu ”Twoja obojętność, NASZE powietrze”. W szczególności powinien nawiązywać do jakości powietrza, co za tym idzie ochrony środowiska naturalnego. Kompozycję muralu należy odpowiednio wpisać w kontekst architektoniczny ściany budynku z wykorzystaniem istniejących elementów (drzwi, okna, schody). W projekcie należy umieścić logo Miasta Kielce.

③Lokalizacja muralu
Mural o wymiarach około 8 m wysokość od podłoża, 12 m szerokości będzie zrealizowany na budynku przy ul. Grunwaldzka 43.

④Technika muralu
Wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

①Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pełnoletnich sympatyków sztuki muralu: artystów amatorów, profesjonalistów, którzy prześlą lub złożą pracę zgodną z Regulaminem.

②Konkurs ma charakter indywidualny lub grupowy (max. 3 osoby).

③Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

④Przystąpienie do konkursu wiąże się z zaakceptowaniem jego warunków.

⑤W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie –wykonane samodzielnie przez uczestnika/ów konkursu, dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.

⑥Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt, w tym przypadku każdy projekt wraz z złącznikami powinien być dostarczony osobno.

⑦Każdy z uczestników / grupa musi przedłożyć projekt do oceny wykonany na papierze typu Bristol w skali odpowiadającej 1:50 (1 m= 2 cm) oraz w formie elektronicznej na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB w plikach w jednym z formatów graficznych JPEG/ GIF/ PDF o minimalnych rozmiarach 2000 x 3000 px.

⑧Kartę zgłoszeniową do konkursu należy przesłać do dnia 15 lutego 2021 r. (załącznik nr 1.) Każde zgłoszenie otrzyma KOD UCZESTNIKA KONKURSU. Prace konkursowe będą kodowane gwarantując tym samym uczestnikom Konkursu anonimowość oraz bezstronność obrad Komisji. Wgląd do danych osobowych posiadała będzie wyłącznie Komisja kwalifikacyjna.

⑨Dla zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania na projekcie nie mogą być zawarte informacje o autorze.

⑩Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, w przypadku wygranej, na podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.

⑪Prace nie odpowiadające wymogom Regulaminu –nie podlegają ocenie.

⑫Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia, ewentualnych uszkodzeń projektów podczas doręczania przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu uczestnika lub przez / do organizatora konkursu.

⑬Przekazane na Konkurs projekty prac nie podlegają zwrotowi, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania do celów reklamowo–promocyjnych.

⑭Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

⑮Prace powinny promować pozytywne wartości i nade wszystko nie mogą obrażać uczuć, wyznania, pochodzenia czy orientacji, nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornografii, zastrzeżonych znaków graficznych, zakazanych symboli graficznych.

⑯Prace nie mogą zawierać żadnych przekazów reklamowych.

V. TERMIN I WARUNKI NADSYŁANIA PRAC

①Projekty Muralu z dopiskiem Konkurs „Twoja obojętność, NASZE powietrze” z nadanym wcześniej KODEM uczestnika konkursu (o czym zainteresowani zostaną powiadomieni), można przesłać drogą pocztową za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście pod adresem: URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Kielce 25-659 ul. Strycharska 6

②Prace należy przesłać w zaklejonej kopercie lub sztywnej teczce, by nie uległy zniszczeniu. Termin nadsyłania prac mija z dniem 19 kwietnia 2021 r.

③Do pracy powinny być dołączone n/w załączniki –wypełnione czytelnie:-załączniki nr 2 ( Formularz uczestnika konkursu)-załącznik nr 3 ( Prawa autorskie /zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO)-załącznik nr 4 opis pracy/ zapotrzebowanie na materiały

④W przypadku grupy każdy z jej uczestników musi wypełnić oddzielnie załącznik nr 2, 3.

⑤Przesłanie Formularza uczestnika konkursu jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do wykonania pracy (zgodnie z przesłanym projektem). W przypadku niezrealizowania zwycięskiego projektu Nagroda Główna przechodzi na uczestnika, który zajął kolejne miejsce w Konkursie.

⑥Wymiary obiektu przeznaczonego do pomalowania są określone w regulaminie.

⑦Uczestnicy konkursu określą potrzebne kolory farb oraz niezbędne materiały do wykonania muralu na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 4).

⑧Prace złożone po terminie nie podlegają ocenie. Decyduje data stempla pocztowego.

VI. OCENA PRAC

①Zgłoszone do Konkursu projekty zostaną ocenione pod względem spełnienia wymogów formalnych przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta w Kielcach.

②Zakwalifikowane pod względem formalnym prace zostaną przekazane do oceny jury, z zachowaniem anonimowości.

③Wyboru najlepszych projektów w pierwszym etapie Konkursu dokona Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora w składzie:

Przewodniczący komisji: Agata Binkowska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce

Członkowie Komisji:

mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz Dyrektor, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta, Architekt Miejski

Stanisława Zacharko–Łagowska Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach

dr Rafał Urbański Prezes Związku Artystów Plastyków Okręg Kielce

Krzysztof Miernik Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków

Jan Karwasiński Prezes Zarządu MPEC Spółka zo.o. w Kielcach

④Jury konkursowe dokona wyboru dwóch lub trzech najlepszych prac.

⑤Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Jury w trakcie trwania Konkursu bez podania przyczyny.

⑥Prace konkursowe oceniane będą systemem punktowym. Każdy z członków jury konkursowego może przyznać max 10 punktów każdej zakwalifikowanej pracy, wg poniższych kryteriów:-Przekaz, treść zgodna z tematyką Konkursu –( 0-3 pkt.)-Wartości estetyczne, walory artystyczne –( 0-3 pkt.)-Siła przekazu –( 0-4 pkt.)

⑦Nagrodą Główną w konkursie będzie możliwość zrealizowania projektu na wskazanym przez Organizatora budynku w określonym przez Organizatora terminie.

⑧Organizator przewiduje możliwość dodatkowego nagrodzenia nagrodami rzeczowymi pozostałych uczestników Konkursu zgodnie z decyzją jury konkursowego.

⑨Decyzję jury konkursowego są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.

Kielce, dnia 4 stycznia 2021 r.

 

cybulski

Opublikowano:

Kategoria: Aktualności