Start / Artykuły / Aktualności / regulamin i karta przedwiośnie 39 /2016

regulamin i karta przedwiośnie 39 /2016

Do pobrania

regulamin PRZEDWIOŚNIE 39 – 2016

karta uczestnictwa – PRZEDWIOŚNIE 39 2016

PRZEDWIOŚNIE 2016
39 INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY  WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PRZEDWIOŚNIE –  corocznie organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, już tradycyjnie  będzie powiązane ze  Świętem Kielc. Kontekst świętującego miasta i jego mieszkańców, „biała noc”, w czasie której dostępna jest wystawa pokonkursowa, dodatkowo uatrakcyjnia jej ekspozycję również dla uczestników, zwłaszcza tych spoza Kielc.

Przypominamy o poszerzonym kręgu artystów uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie o tych, związanych z województwem świętokrzyskim nie tylko miejscem zamieszkania: także pochodzeniem,  dyplomem świętokrzyskiej uczelni artystycznej oraz przynależnością do kieleckich oddziałów związków twórczych.

Ich coraz liczniejszy udział sprawia, że  PRZEDWIOSNIE staje się cenną platformą szerokich konfrontacji i spotkań plastycznych wszystkich świętokrzyskich artystów, także tych, którzy – żyjąc w czasach wzmożonych migracji – rozpierzchli się po świecie.  Jak co roku, zapraszamy ich do wspólnego celebrowania święta naszego miasta i święta świętokrzyskiej plastyki hasłem:

ARTYŚCI ŚWIĘTOKRZYSCY Z WSZYSTKICH KRAJÓW – ŁĄCZCIE SIĘ!

REGULAMIN WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      Interdyscyplinarny konkurs PRZEDWIOŚNIE dotyczy  twórczości o charakterze profesjonalnym.

2.      Do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE 39 zapraszamy profesjonalnych artystów plastyków związanych z województwem świętokrzyskim w obecnych jego granicach

poprzez pochodzenie, wykształceniem (średnie i wyższe, z wyjątkiem studiów doktoranckich) lub przynależność do związków twórczych.

3.      Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 prac powstałych w ciągu ostatnich dwóch lat, nie nagradzanych w innych konkursach, wykonanych w dowolnej technice i rozmiarach pozwalających na ich ekspozycję w galeriach BWA. Dyptyki, tryptyki i poliptyki będą traktowane jako jedna praca.

4.      Prace zgłoszone do konkursu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
– do 27 maja  br. w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2  

– do 23 maja br. Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, Rynek 6/6

lub przesłać na adres BWA w Kielcach (na własny koszt i odpowiedzialność)

5.      Każdy artysta deklarujący swój udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa i dostarczenia jej do BWA w Kielcach wraz z pracami lub w inny sposób.

6.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji i informacji
z not biograficznych w zakresie: organizacji i promocji konkursu PRZEDWIOŚNIE, twórczości artystów i środowisk twórczych, działalności BWA w Kielcach, promocji Miasta Kielce i Województwa Świętokrzyskiego.

7.      Przystąpienie do konkursu PRZEDWIOŚNIE jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

KONKURSY TOWARZYSZĄCE

Przy konkursie PRZEDWIOŚNIE odbędzie się  konkurs na plakat do wystawy pokonkursowej. Wyboru najlepszych prac dokona jury. Nagrodą jest honorarium autorskie oraz realizacja plakatu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

– oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona  niezależne Jury, składające się z uznanych artystów plastyków różnych dziedzin  oraz krytyków sztuki. Obrady Jury odbędą się 28 maja br. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.

– autorzy prac wyróżnionych przez Jury zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów

– skład jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym  na stronie www.bwakielce.art.pl po zakończeniu obrad Jury, oraz opublikowane w katalogu wystawy.

– prace niezakwalifikowane do wystawy  można odbierać bezpośrednio w BWA w Kielcach, lub, po zakończeniu wystaw, w galeriach wymienionych w  pkt. 3 warunków uczestnictwa. W podobny sposób można po zakończeniu wystawy odbierać prace zakwalifikowane do niej. Na życzenie artystów BWA może odesłać prace na koszt artysty.

– do wystawy pokonkursowej zostanie wydany obszerny katalog, w którym znajdą się m. in.  reprodukcje prac (po jednej) każdego artysty zakwalifikowanego przez jury do wystawy

– uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem przyznanych nagród odbędzie się w dniach Święta Kielc, 24 czerwca br. o godz. 17.00 w galeriach BWA w Kielcach.

ORGANIZATOR
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Dyrektor: Stanisława Zacharko-Łagowska

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
Tel. 41 367 64 47,  fax 41 367 69 83
e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl
www.bwakielce.art.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŚWIĘTOKRZYSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

DO ZAPREZENTOWANIA SWOICH DOKONAŃ I UDZIAŁU W KONKURSIE!

cybulski

Aktualizacja: