Start / Artykuły / Aktualności / XXV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny „Ponidzie 2021”

XXV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny „Ponidzie 2021”

Zapraszamy do udziału w XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Fotograficznym „Ponidzie 2021”.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia można pobrać, klikając na ten link Regulamin XXV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny 2021

REGULAMIN

Organizatorem Przeglądu jest:
Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
Współorganizatorami Przeglądu są:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach Filia Busko-Zdrój Galeria Sztuki „Zielona”
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Muzeum Regionalne w Pińczowie
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

XXV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny PONIDZIE 2021, to święto fotografii w Busku-Zdroju i na Ponidziu, na które zapraszamy wszystkich fotografujących. Podczas Przeglądu odbędą się następujące wydarzenia artystyczne – wystawy: „Moja Prezentacja”, „Ponidzie”, „Skały w krajobrazie Ponidzia ”- konkurs, Wystawa Autorska, jak również X Konkurs Fotograficzny Na Zdjęcie Roku: „Busko-Zdrój portret miasta”- nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
Każdy temat, to odrębna wystawa prezentowana w tym samym czasie w galeriach Buskiego Samorządowego Centrum Kultury i Biura Wystaw Artystycznych „Zielona” w Busku-Zdroju. Wystawy „Ponidzie” i „Moja Prezentacja” zaprezentowane będą następnie w Muzeum Regionalnym w Pińczowie i Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

1. Udział w wystawie jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Tematyką wystaw są:
a) „MOJA PREZENTACJA” temat wolny, ma na celu stworzyć możliwości autorskiej prezentacji fotografii charakteryzującej autora. Oczekujemy także twórczych eksperymentów fotograficznych.
b) „ODKRYWAMY PONIDZIE” temat wolny.
c) „SKAŁY W KRAJOBRAZIE PONIDZIA”- konkurs. Celem tej wystawy jest artystyczne udokumentowanie skał (np. gipsów, wapieni pińczowskich, wapieni szanieckich) występujących na Ponidziu. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
d) „BUSKO-ZDRÓJ PORTRET MIASTA”-konkurs fotograficzny na zdjęcie roku.
3. Uczestnik ma prawo do przesłania prac związanych z dowolna ilością tematów.
4. Prace fotograficzne w dowolnej technice formatu minimum 20×30 cm. Ilość prac 2-6 w jednym temacie. Obowiązkowo z dołączoną płytą CD z nadesłanymi zdjęciami o rozdzielczości 300 DPI, co ułatwi przygotowanie katalogu wystawy.
5. Prace powinny być podpisane na odwrocie: temat („Moja prezentacja”, „Odkrywamy Ponidzie”, „Skały w krajobrazie Ponidzia”, „Busko-Zdrój – portret miasta”), imię i nazwisko autora, adres, kontakt (tel., mail) oraz dołączona i wypełniona karta zgłoszeń (załącznik Nr 1).
6. Nadsyłanie lub dostarczanie prac w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2021 roku na adres:
BWA Galeria „Zielona”, al. Mickiewicza 7, 28-100 Busko-Zdrój
adres mail: galeriazielona@busko.com.pl
7. Autorzy prac wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystywanie fotografii prac zgłoszonych do Przeglądu w obszarach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 r. poz.1231 z późniejszymi zmianami), a w szczególności do utrwalania i zwielokrotniania prac, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu cyfrowego, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono; publiczne wystawienie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac zgłoszonych na przegląd w taki sposób, aby mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie wybranym przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury.
8. Biorący udział w Przeglądzie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Przeglądu art.6.ust.1 pkt. b ustawy RODO.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji zgłoszonych prac w mediach elektronicznych na czas nieokreślony.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
11. Wystawy prezentowane będą w Buskim Samorządowym Centrum Kultury – foyer i Galeria „U Źródeł” oraz w Biurze Wystaw Artystycznych – Galeria „Zielona” w Busku-Zdroju, w miesiącach grudzień 2021/styczeń 2022.
12. Przewiduje się możliwość prezentacji wystaw w Muzeum Regionalnym w Pińczowie, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz innych placówkach.
13. Organizator zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac w związku z wystawami i planowanym wydawnictwem.
14. Organizator zastrzegają sobie prawo do wyboru prac, które będą prezentowane na wystawie.
15. Autorzy biorący udział w wystawie otrzymają podczas wernisażu katalog wystawy.
16. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub zaginięcia prac.
17. Nagrodzone zdjęcia dotyczące tematu „Skały w krajobrazie Ponidzia” przechodzą na własność Organizatora, z możliwością ich wykorzystania do różnych publikacji z zachowaniem praw autorskich.
18. Zwrot prac nastąpi po ekspozycjach wystawy (w siedzibie BWA „Zielona” lub do uzgodnienia).
19. Udział w wystawie stanowi wyrażenie zgody na warunki określone przez Organizatora wystawy.

Kurator wystawy: Piotr Kaleta tel. 603 381 182

Informacji związanej z tematyką wystawy „Skały w krajobrazie Ponidzia” udziela: Anna Chwalik-Borowiec tel. 041 357 17 11.


XII konkurs fotograficzny na zdjęcie roku: „BUSKO-ZDRÓJ PORTRET MIASTA”

Kurator konkursu i wystawy: Piotr Kaleta
Organizator i współorganizatorzy Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego „PONIDZIE” zapraszają wszystkich fotografujących do udziału w XII konkursie fotograficznym na zdjęcie roku pod hasłem „Busko-Zdrój portret miasta”. Zapraszamy do udziału w konkursie mieszkańców miasta, młodzież oraz przyjeżdżających kuracjuszy i turystów. Celem konkursu jest uwiecznienie w fotografii piękna i walorów Buska-Zdroju oraz życia jego mieszkańców. Kolejne edycje konkursu pozwolą organizatorom na stworzenie kolekcji fotograficznego portretu miasta.

REGULAMIN
1. Udział w wystawie jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Tematyka zdjęć związana z szeroko pojętym pięknem miasta i uzdrowiska dotyczącym krajobrazu, architektury i jego mieszkańców.
3. Prace fotograficzne w dowolnej technice w ilości 1-5 sztuk, o wymiarach minimum 20×30 cm. Obowiązkowo z dołączoną płytą CD z nadesłanymi zdjęciami o rozdzielczości 300 DPI.
4. Prace powinny być podpisane na odwrocie: konkurs „Busko-Zdrój portret miasta”, imię i nazwisko autora, adres, telefon, mail, i ewentualnie tytuł pracy oraz powinna być wypełniona i dostarczona karta zgłoszeń.
5. Autorzy prac wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystywanie fotografii prac zgłoszonych do przeglądu w obszarach eksploatacji wskazanych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 r. poz.1231 z późniejszymi zmianami), a w szczególności: do utrwalania i zwielokrotniania prac, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu cyfrowego, obrotu oryginałem
albo egzemplarzami, na których prace utrwalono; publiczne wystawienie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac zgłoszonych na Przegląd w taki sposób, aby mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
wybranym przez Organizatora.
6. Biorący udział w Przeglądzie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Przeglądu art.6.ust.1 pkt. b ustawy RODO.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji zgłoszonych prac w mediach elektronicznych na czas nieokreślony.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
9. Nadsyłanie lub dostarczanie prac na konkurs w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2021 roku na adres: BWA Galeria Sztuki „Zielona”, al. Mickiewicza 7, 28-100 Busko-Zdrój.
10. Wyboru zdjęcia roku „Busko-Zdrój portret miasta” dokona specjalnie powołane jury, w skład którego wejdą znani artyści fotograficy, plastycy i przedstawiciel organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
11. Nagrodzone zdjęcie powiększone i oprawione przez organizatora wraz z pozostałymi zdjęciami nadesłanymi na konkurs zastaną zaprezentowane na wystawie w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego „PONIDZIE”.
12. Nagroda w wysokości 1000,- będzie wręczona zwycięzcy podczas otwarcia wystawy.
13. Organizator zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac w związku z wystawami i planowanym wydawnictwem. Prawa autorskie do nagrodzonego zdjęcia przechodzą na własność organizatora w celu bezpłatnego publikowania.
14. Nagrodzone zdjęcie zostaje własnością organizatora.
15. Prace biorące udział w wystawie po ekspozycji będą do odbioru przez autorów w miejscu ich składania lub będą odesłane po uzgodnieniu z uczestnikami przeglądu.
16. Autorzy biorący udział w wystawie otrzymają podczas wernisażu katalog wystawy.
17. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub zaginięcia prac.
19. Udział w wystawie stanowi wyrażenie zgody na warunki określone w regulaminie.

Kurator wystawy: Piotr Kaleta 603 381 182

Monika Cybulska

Aktualizacja: