Gorączka złota! – konkurs

Dołączamy do akcji Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, który polega na zbiórce monet o nominałach 1, 2, 5 gr. w celu wsparcia dzieci i młodzieży.

Pragniemy zostać w tym konkursie „złotą instytucją”, zbieramy monety, które komisyjnie będziemy przekazywać, pod koniec marca, w kwietniu i maju 2024 w siedzibie Oddziału PCK w Kielcach.

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH AKCJI GORĄCZKA ZŁOTA PCK

1. Cel konkursu

WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY, w tym między innymi:

– pozyskanie funduszy na wsparcie edukacyjne dzieci;

– pozyskanie funduszy na wypoczynek letni dla dzieci;

– pozyskanie funduszy na dofinansowanie ciepłych posiłków dla dzieci;

– uaktywnienie i uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę drugiego człowieka;             

– promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców.

2. Adresaci konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, organizowany będzie w czterech kategoriach:

  1. Złota Szkoła – skierowana do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych znajdujących się na terenie województwa.
  2. Złote Przedszkole – skierowana do przedszkoli zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
  3. Złota Firma/Instytucja – skierowana do firm i instytucji.
  4. Złoty Człowiek – kategoria indywidualna – skierowana do każdej osoby, która zgłosi się do udziału
    w konkursie poprzez wypełnienie stosownej deklaracji.

3. Organizator

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Henryka Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce.

4. Terminarz konkursu

– Ogłoszenie konkursu –01.03.2024 roku

– Zgłoszenia do konkursu–31.03. 2024 roku

– Zakończenie konkursu – 24 maja 2024 roku 

– Podsumowanie konkursu – czerwiec 2024 roku

6. Zasady konkursu

a) Konkurs polega na zebraniu jak największej wagi „złotych” monet o nominałach 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy.

b) W ramach akcji nie należy przekazywać: monet zabrudzonych, bilonu PRL, obcej waluty, żetonów telefonicznych i innych przedmiotów niezwiązanych z zakresem konkursu. (Wszelkie zanieczyszczenia i obce przedmioty powodują blokadę/uszkodzenie maszyn banku).

c) Każdy, kto chce przystąpić do konkursu zobowiązany jest do wysłania formularza zgłoszeniowego (załącznik numer 1) na adres mailowy: monika.rozpara@pck.pl 

d) W kategorii Złoty Człowiek mogą startować tylko osoby pełnoletnie.

e) Każdy uczestnik konkursu może bezpłatnie pobrać plakat zachęcający do udziału w zbiórce złotych monet ze strony internetowej www.pck.pl.

f) Zebrane monety należy samodzielnie dostarczyć do siedziby Oddziału PCK. Nasze Oddziały znajdują się w następujących miejscach:

BUSKO-ZDRÓJ-ul. M. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój; tel.502-044-182

JĘDRZEJÓW- pl. T. Kościuszki, 28-300 Jędrzejów; tel.41 386-16-74

KOŃSKIE- ul. S. Staszica 2, 26-200 Końskie; tel. 41 372 66 16

KIELCE- ul. H. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce, tel. 41 344 57 15/ 41 344 27 36

OSTROWIEC ŚW.- ul. Stodolna 30, 27-400 Ostrowiec Św.; tel. 41 266 57 32

SANDOMIERZ- ul. Mariacka 1/5, 27-600 Sandomierz; tel. 15 832 28 34

SKARŻYSKO-KAMIENNA- ul. W. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kam.; tel. 41 253 15 19

STARACHOWICE- ul. Armii Krajowej 28, 27-200 Starachowice; tel. 453 013 978

STASZÓW- ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów; tel. 15 864 41 87

g) W przypadku dużych ilości prosimy o dostarczanie monet sukcesywnie (koniec marca, kwiecień, maj) – umożliwia to szybsze przekazanie bilonu do liczarni banku.

h) Każdorazowo podczas przekazywania monet do PCK pracownik, w obecności uczestnika konkursu, waży bilon na wadze elektronicznej i zapisuje uzyskany wynik z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

i) Po zważeniu monet, uczestnik otrzymuje potwierdzenie przekazania określonej ilości bilonu.

j) Na podstawie zsumowania wagi wszystkich przekazanych monet od uczestników konkursu w każdej
z kategorii zostaną wyłonieni finaliści – pierwsze miejsca w każdej z kategorii.

k) O wynikach konkursu poinformujemy finalistów konkursu drogą mailową lub telefoniczną do dnia 30.06.2024r.

7. Komisja konkursowa

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Okręgowego PCK
w skład, której będą wchodzić; Prezes ŚOO PCK, przedstawiciel banku, jak również wytypowani opiekunowie SK PCK.  

8. Nagrody

– Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej z kategorii otrzymają statuetki oraz tytuł, odpowiednio: Złota Szkoła, Złote Przedszkole, Złota Firma/Instytucja, Złoty Człowiek.

– Zdobywcy pierwszych miejsc w czterech kategoriach otrzymają ponadto nagrody sfinansowane przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom potwierdzający uczestnictwo i zaangażowanie w zbiórkę złotych monet.

9. Postanowienia końcowe

– Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w każdej z kategorii.

– Niewypełnienie lub złamanie przez Uczestnika któregokolwiek z wymogów niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Komisja Konkursowa.

– Odpowiedzi na pytania związane z Konkursem udzielają pracownicy biura PCK w Kielcach

– W kwestiach spornych nieobjętych postanowieniami Regulaminu głos decydujący należy do Komisji Konkursowej.

Monika Cybulska

Aktualizacja:

Kategoria: Konkursy, Ogłoszenia