Start / Artykuły / Ogłoszenia / Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku BWA

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku BWA

Kielce 12.08.2019 r.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach działając na podstawie Załącznika do Zarządzenia Nr 277/201 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, z przeznaczeniem do:
– sprzedaży
– nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego
– przekazania w formie darowizny jednostkom nie będących jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi Gminy miejskiej Kielce, państwowym lub samorządowym instytucjom kultury i zakładom opieki zdrowotnej, fundacjom i organizacjom pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo- rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

1. Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać od pracownika BWA – Pani Anety Pędzik tel. 41 367 64 47 wew. 23.
2. Zainteresowani zakupem powinni złożyć ofertę zakupu sporządzoną zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, która można pobrać ze strony internetowej: www.bwakielce.art.pl
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.08.2019 r., w siedzibie BWA lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, 25-011 Kielce, ul. Kapitulna 2. Koperta powinna być oznaczona odpowiednim napisem „Oferta zakupu składników majątku ruchomego”
4. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem tego samego składnika rzeczowego majątku ruchomego zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja między tymi osobami.
5. Zainteresowani nieodpłatnym przekazaniem lub darowizną obowiązani są do złożenia pisemnego wniosku zawierającego informacje zgodnie z § 36 Załącznika Prezydenta Miasta Kielc nr 277/2018.
6. Wykaz składników i opis ich stanu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych BWA

Załacznik nr 1 zbędny i zużyty majatek BWA

Załącznik Nr 2

 

cybulski

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia