Start / Artykuły / Aktualności / Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora instytucji kultury Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach,

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora instytucji kultury Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach,

30.11.2021

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora instytucji kultury Biuro Wystaw Artystycznych
w Kielcach, ul. Kapitulna 2

§ 1

Konkurs ma charakter otwarty.

§ 2

1. Do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzysta w pełni z praw publicznych,
3) ukończyła studia wyższe magisterskie,
4) ma co najmniej 5 letni staż pracy, w tym – 3 letni staż w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych z działalnością kulturalną,
5) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i problematyki współczesnego wystawiennictwa,
6) posiada znajomość problematyki z zakresu sztuki współczesnej i jej specyfiki,
7) posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a także znajomość prawa zamówień publicznych, zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz administracji,
8) nie jest karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nie jest objęta zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
10) legitymuje się dobrym stanem zdrowia, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.
2. Preferuje się kandydatów posiadających:
1) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Biura Wystaw Artystycznych (historia sztuki, kulturoznawstwo, artystyczne),
2) ukończone podyplomowe studia, kursy, szkolenia związane z zarządzaniem kulturą, zasobami ludzkimi, i/lub wystawiennictwem,
3) umiejętności i doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniem projektami artystycznymi,
4) predyspozycje i zdolności organizatorskie,
5) doświadczenie i znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych oraz z Unii Europejskiej.

§ 3

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora BWA będzie należało:
1) kierowanie działalnością BWA i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) realizowanie celów i zadań instytucji, a w szczególności:
a) kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,
b) nadzór nad majątkiem BWA,
c) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
d) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
e) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
f) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami BWA oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
g) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

§ 4

1. Kandydat, o którym mowa w § 2 Zarządzenia, składa wniosek o przystąpienie do konkursu.
2. Wniosek wymieniony w ust. 1 zawiera:
1) pisemną motywację dotyczącą kandydowania na stanowisko Dyrektora,
2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3) czytelny podpis kandydata,
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, kandydat załącza następujące dokumenty:
1) pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej zarządzania instytucją na okres trzech sezonów artystycznych,
2) kwestionariusz osobowy z fotografią,
3) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia,
4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7) oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 8) oświadczenie, ze kandydat nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
4. Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje dotyczące kandydata.
5. Wszystkie strony złożonej aplikacji powinny być wyraźnie ponumerowane.
6. Kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania BWA, w tym jego planami finansowymi i rzeczowymi na okresy po rozstrzygnięciu konkursu oraz inne ogólne informacje na temat działalności BWA w jego siedzibie w Kielcach przy ul. Kapitulnej 2, po uprzednim umówieniu telefonicznym w godz. 9.00-15.00, tel. (41) 36 76 447.

§ 5

1. Wniosek oraz wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach”, w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
2. Wniosek oraz wymagane dokumenty powinny być złożone w kancelarii Urzędu Miasta Kielce:
25-303 Kielce, ul. Rynek 1, w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłany na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6.
3. W przypadku wniosku nadesłanego drogą pocztową rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, które Miasto otrzyma w terminie 32 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia, przy czym decyduje data stempla pocztowego.

§ 6

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.

§ 7

Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku Dyrektora na podstawie powołania na okres trzech lat, to jest od 1.03.2022 r. do 28.02.2025 r., na warunkach wskazanych przez Prezydenta Miasta Kielce.

§ 8

1. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – 15 stycznia 2022 r.
2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – 21 lutego 2022 r.

§ 9

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest
Kierownik Referatu Kultury, Pani Małgorzata Juszczyk – tel. (41) 36 76 608.

Do pobrania
Ogłoszenie
Druki

Monika Cybulska

Opublikowano: